Sökning: "stressiga situationer"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden stressiga situationer.

 1. 1. Patrullerande polisers stressfaktorer och copingstrategier i arbetslivet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Marcus Aiehof; [2020]
  Nyckelord :Poliser; stress; copingstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad patrullerande poliser upplever som stressande och hur de hanterar stress i sitt arbete. För att kunna besvara syftet användes en metod i form av semistrukturerade intervjuer där fem aktivt patrullerande poliser deltog. LÄS MER

 2. 2. Usability Principles for (Re)Design of User Interface of Emergency Handling Programs : Case Study on a Tool for Decision Support amidst a Nuclear Emergency: RASTEP

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marita Liposinovic; [2020]
  Nyckelord :Usability; case study; emergency handling programs; stress; user experience; redesign; GUI; RASTEP.; Användbarhet; fallstudie; nödhanteringsssystem; stress; användarupplevelse; redesign; GUI; RASTEP.;

  Sammanfattning : Highly stressful situations have a prominent influence on the human psyche and it is crucial to take this into account when designing and evaluating software used predominantly in nerve wrecking situations. Lack of principles for design and evaluation of design of emergency handling software programs allows for graphic interface solutions that leave room for mistakes and slips in an environment where making an error can have catastrophic consequences. LÄS MER

 3. 3. Incitamentsystemets betydelse för målkongruens på kaféer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valdrin Hajdari; Filip Zakrisson; Philip Hall; Isabelle Osmin; [2020]
  Nyckelord :Principal-agent teori; incitamentsystem; intressekonflikter; målkongruens; kafébranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur incitamentsystem påverkar frontpersonalens agerande utefter mål på två kaféer inom samma kedja, samt om det finns andra faktorer som påverkar utöver incitamentsystem. Därtill studerades ifall det existerar någon intressekonflikt mellan frontpersonal och platschef gällande måluppfyllelse och agerande på kaféerna. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som bidrar till felaktig läkemedelshantering och bristande patientsäkerhet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Denice Evans; Fia Hallenheim; [2020]
  Nyckelord :Lacking drug management; nurse; patient safety; responsibility; Ansvar; bristande läkemedelshantering; patientsäkerhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskorna är till stor del ansvarig för läkemedelshantering i vården, således är även patientsäkerheten en viktig faktor som sjuksköterskorna behöver förhålla sig till i relation till läkemedelshantering för att upprätthålla säkerheten. Syftet var att identifiera faktorer som riskerade patientsäkerheten i sjuksköterskornas läkemedelshantering. LÄS MER

 5. 5. HUR ANPASSAR SIG SJUKSKÖTERSKOR TILL ADMINISTRATION PÅ ARBETET? En kvalitativ studie om sjuksköterskors anpassningsstrategier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sandra Anic; [2019-03-04]
  Nyckelord :Professioner; Anpassningsstrategier; Administration; Medicinskt ansvariga sjuksköterskor; Specialistsjuksköterskor; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns mönster i hur professioner svarar på det administrativa arbetet. Uppsatsen syftar även till att analysera hur anpassningsstrategierna som används är relaterade till de olika perspektiven på den administrativa bördan och om det finns likheter eller skillnader beroende på professionernas specialisering. LÄS MER