Sökning: "stressintervention"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet stressintervention.

 1. 1. Att erfara återhämtning genom återhämtningserfarenheter : En randomiserad kontrollerad studie av fem veckors deltagande i ett internetadministrerat och väglett återhämtningsträningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Annakarin Häggman; Elin Videsäter; [2018]
  Nyckelord :Återhämtning; återhämtningserfarenhet; upplevd stress; livskvalitet; arbetsrelaterad stress; stressrelaterad ohälsa; REQ; BBQ; KBT; iKBT; internetbehandling; återhämtningsträningsprogram; stressintervention; iStress;

  Sammanfattning : Genom en randomiserad kontrollerad design undersöktes om ett fem veckors deltagande i ett KBT-baserat, väglett och internetadministrerat återhämtningsträningsprogram kan förändra återhämtningserfarenheter, upplevd stress och/eller livskvalitet hos arbetande individer med begynnande till lindrig stress. Totalt inkluderades 69 deltagare, vilka randomiserades till antingen interventionsgrupp (n=35) eller väntelista (n=34). LÄS MER

 2. 2. Förlossningsbarnmorskors inifrånperspektiv av krav och kontroll – vad behöver stressinterventioner fokusera på?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karima Kandi; [2017]
  Nyckelord :Förlossningsvården; barnmorskor; krav och kontroll; arbetsrelaterad stress; stressintervention; administrativ medicin; arbetsmiljöverket; organisatorisk och social arbetsmiljöföreskrifter; prioriteringar i hälso- och sjukvården; sjukvårdsutveckling.; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förlossningsarbetet har beskrivits som stressintensivt, och förlossningsbarnmorskor anses behöva mer stöd från sjukvårdsledningen. Flera forskare har argumenterat att organisatorisk ledning har svårt att definiera arbetsrelaterad stress och att investera i rätt interventionssatsningar för personalen efter deras reella behov. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriska orsaker till stressproblematik : Stressintervention i ett globalt verkstadsföretag

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Christine Wik; Emelie Lander; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Arbetsrelaterad stress är något som orsakar problem i samhället, både för individer och för företag. I syfte att på organisatorisk nivå reducera orsaker till stress har ett globalt verkstadsindustriföretag beslutat att genomföra ett stressinterventionsprojekt. LÄS MER

 4. 4. Effekter av en internetbaserad återhämtningsfokuserad stressintervention : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi

  Författare :Tomas Löfdahl; Mattias Wretman; [2013]
  Nyckelord :Stress; återhämtning; internetbehandling; stresshantering; intervention; beteendeförändring.;

  Sammanfattning : Syftet med denna pilotstudie var att skapa hypoteser om vilken påverkan en internetbaserad återhämtningsfokuserad stressintervention kan ha på beteendemönster och generellt hälsotillstånd. 22 vuxna svenskar rekryterades initialt till studien. 15 individer valde att fullfölja hela interventionsprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Delaktighetens betydelse i utformandet av en hemuppgift: En experimentell studie av en stressintervention.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rauli Sulanko; Henni Wiik; [2011]
  Nyckelord :engagement; participation; preferenser; val; stress; coping; hemuppgift; engagemang; delaktighet; homework; choice; preferences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet i föreliggande studie var att undersöka om delaktighet i utformandet av hemuppgiften i en stressintervention påverkade interventionens utfall och deltagarnas engagemang i uppgiften. Dessutom undersöktes sambandet mellan delaktighet och bortfall ur studien. LÄS MER