Sökning: "stresslindrande kriterier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden stresslindrande kriterier.

  1. 1. Parken som redskap för stresshantering

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Madelaine From Björk; Jenny Lindkvist; [2012]
    Nyckelord :Urbana gröna miljöer; stresslindring; miljöpsykologi; hälsoträdgårdar; stresslindrande kriterier;

    Sammanfattning : Ett allt allvarligare problem i dagens samhälle är stressrelaterade sjukdomstillstånd till följd av människans nuvarande livsstil. En livsstil vilken äger rum i stadens informationssamhälle, där hjärnan ständigt utsätts för intryck som buller liksom nyhetsflöden. LÄS MER