Sökning: "stressmoment"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet stressmoment.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av bedömningsinstrumentet : Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :VFU; klinisk slutexamination; bedömningsinstrument; reflekterande handledning; tydlighet; utmaningar; stressmoment;

  Sammanfattning : Landets sjuksköterskestudenter genomgår i slutet av sin utbildning ett slutprov, där både teoretiska och praktiska moment ingår. Tillvägagångsättet för bedömningen av studenten sker med varierande metoder och utifrån olika bedömningsinstrument beroende på vilket lärosäte studenten studerar vid. LÄS MER

 2. 2. Jakt och slakt av hägnat vilt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Sahlin; [2018]
  Nyckelord :hygien; välfärd; vilthägn; hjort; fångenskap;

  Sammanfattning : Jakt och slakt av hägnat vilt är ett studentarbete skrivet med fokus på välfärd vid jakt och slakt, men arbetet tar även upp aktuell information kring antal hägn och vanligaste djurslaget i Sverige idag. Information att tillgå om detta ämne är sparsamt och statistiken med avseende på antal hägn uppdateras ständigt. LÄS MER

 3. 3. Good Enough eller Mission Impossible? Psykoterapeuters tankar om att bedriva psykodynamisk terapi inom ramen för vårdvalet i Region Skåne. En kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Erici; Karin Selander; [2018]
  Nyckelord :psychotherapeutic frame; conflict; time limit; assessment; therapeutic process; Social Sciences;

  Sammanfattning : I psykodynamisk teori och traditionell praxis är en av grundteserna att tidpunkten för terapins slut ska vara en öppen fråga när terapin inleds och sedan beslutas om av terapeut och patient tillsammans. Denna tes står i konflikt med begränsningen till maximalt 25 terapisessioner för psykodynamisk psykoterapi inom Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erika Hylén; Anette Kjaer; [2017]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Erfarenheter; Barn; Smärtbehandling; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studier visar att när barn upplever akut smärta finns det flera olika faktorer som påverkar om barnet får smärtbehandling. Bristande erfarenhet av smärtbehandling av barn och rädsla att tillfoga onödig smärta är några av orsakerna. Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn. LÄS MER

 5. 5. Farmakologisk immobilisering av elefant : stressnivåns betydelse för val av läkemedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Johnsson; [2017]
  Nyckelord :immobilisering; sedering; stress; elefant; Loxodonta africana; Elephas maximus;

  Sammanfattning : Elefantens situation ser allt mer kritisk ut. Idag anses både den asiatiska och afrikanska populationen vara hotad, antingen av ett minskande livsutrymme eller tjuvjakt. Det innebär att det i fortsättningen finns ett behov av att immobilisera elefanter för olika typer av bevarandeinsatser. LÄS MER