Sökning: "stroke arbete rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden stroke arbete rehabilitering.

 1. 1. Livet efter stroke: En litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jill Nielsen; [2022]
  Nyckelord :Health; Rehabilitation; Participation; Stroke; Suffering; Delaktighet; Hälsa; Lidande; Rehabilitering; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke leder till syrebrist i hjärnan som i sin tur leder till förlorade funktioner. Symtomen bestäms av vilket kärlområde i hjärnan som har drabbats av stroke samt av skadans tidsförlopp och utbredning. LÄS MER

 2. 2. Långtidssjukskrivning : En kvalitativ studie om individers upplevelse av att vara långtidssjukskriven i arbetsför ålder till följd utav en stroke

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att studera hur långtidssjukskrivningar påverkar människor i arbetsför ålder där områden självbild, vardag och meningsfullhet har fått extra fokus. Fem personer som är, eller har varit, sjukskrivna i sex månader eller längre till följd utav en stroke intervjuades utifrån en semi-strukturerad intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsterapi vid olika sjukdomstillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anders Plogen; [2021]
  Nyckelord :Nature; Garden; Horticultural Therapy; Therapeutic Horticulture; Therapeutic Garden; Natur; trädgård; trädgårdsterapi; terapeutisk trädgård;

  Sammanfattning : Trädgårdsterapi är en behandlingsmetod där deltagarna genomgår ett program baserat på upplevelser och arbete i en terapeutisk trädgård med stöd av ett multidisciplinärt team med syftet att behandla olika sjukdomstillstånd. I Sverige tillämpas trädgårdsterapi främst vid vård av psykisk ohälsa som depression, utmattningssyndrom och schizofreni. LÄS MER

 4. 4. Möte, reflektion och ansvar : i arbete som sjukgymnast i neurologisk rehabilitering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ulla Henell; [2018]
  Nyckelord :neurological rehabilitation; stroke; physiotherapy; encounter; reflection; responsibility; autonomy; practical knowledge; tacit knowledge; experience; disappointment; neurologisk rehabilitering; stroke; sjukgymnastik; möte; reflektion; ansvar; autonomi; praktisk kunskap; tyst kunskap; erfarenhet; besvikelse;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä beskriver jag två möten med personer som drabbats av stroke. I reflektion kring dessa möten redogör jag för dilemman i min yrkesvardag. Jag försöker att beskriva vikten av att förståelse uppnås mellan mig som sjukgymnast i neurologisk rehabilitering och de personer jag möter. LÄS MER

 5. 5. Design and evaluation of an interactive balance board for stroke survivors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Anna Olsson; [2016]
  Nyckelord :stroke; stroke survivor; balance training; interactive balance board; musical feedback; interactive design; rehabilitation; motivation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The rehabilitation after a stroke is important for the individual so that the affected body functions recover as much as possible. The balance is often impaired after a stroke and need to be strengthend to not impede the stroke-survivor in the daily life. LÄS MER