Sökning: "structural liming"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden structural liming.

 1. 1. Hur påverkas markorganismerna av jordbruksmetoden strukturkalkning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :structural liming; agriculture; microorganisms; clay soil; respiration; earthworm population; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This field study was done to get an understanding of how the agricultural method called “structural liming” might affect soil organisms in a negative way. Soil organisms are crucial as they perform biological processes that improve good soil structure. This is important as it enables sustainable food production, today, and in the future. LÄS MER

 2. 2. Strukturkalkens inverkan på jordmotstånd : analys av mätningar på det horisontella och vertikala motståndet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Claes Sjöberg; Jens Kårhammer; [2021]
  Nyckelord :strukturkalkning; dragkraftsbehov; jordmotstånd; penetrometermotstånd; aggregatbildning; lerjord; pH;

  Sammanfattning : Genom tillförsel av strukturkalk, som är en jordförbättringsåtgärd till lerjord, kan flera positiva effekter uppnås. Forskning har tidigare visat att strukturkalkning kan ge stabilare aggregat, och kan bidra till minskat fosfor läckage samt bättre vatten och näringshållande förmåga. LÄS MER

 3. 3. Kalkning på alkalina jordar : utan stallgödsel med sockerbetor i växtföljden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Jacob Larsson; [2018]
  Nyckelord :kalk; alkalina jordar; strukturkalk; kalkstensmjöl; lönsamhet; fältförsök;

  Sammanfattning : Fram till och med kampanjen 2016 så fanns det en reglerad marknad på odling av sockerbetor, men nu har man släppt på denna reglering vilket har bidragit till ett överskott på socker i världen. Detta har gjort att ekonomin i sockerbetsodlingar har sjunkit drastiskt de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Strukturkalkningens effekt beroende på spridningstidpunkt, inblandningsdjup och kalkgiva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Johan Knutsson; [2018]
  Nyckelord :strukturkalk; kalkförsök; markstruktur; fosforläckage; näringsläckage;

  Sammanfattning : Structural liming is something that will positively affect the hard clay soil in theory. This work should demonstrate that it is also so in practice. The purpose of this work was to study the effect on soil struc-ture after spreading structure lime at different time, different incorporation depths and different rates. LÄS MER

 5. 5. Strukturkalkning av åkermark : ett sätt att minska jordbrukets bidrag till eutrofiering av vatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Henrik Roth; [2018]
  Nyckelord :strukturkalkning; eutrofiering; fosfor;

  Sammanfattning : In this review article, the effect of structural liming on clay soils, which have a high leakage potential for phosphorus (P), was analyzed. The purpose was to investigate structural liming as a method to reduce the impact of agriculture on eutrophication of water sources. LÄS MER