Sökning: "struktur funktionalism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden struktur funktionalism.

 1. 1. Cybersäkerhet och tillit genom EU:s CSIRT-network? : en jämförelse av tre förtroendemodeller för informationsdelning mellan IT-incidenthanteringsteam

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Axel Stjärnkvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ända sen internets födelse och de första datavirusen dök upp har IT- och säkerhetsexperter insett behovet av att jobba tillsammans över nationsgränser. Behovet av att mötas, utbyta erfarenheter och bygga tillit mellan varandra har ledd till att olika expertnätverk av IT-incidenthanteringsteam (CERT/CSIRT) har vuxit fram internationellt och regionalt sedan 90-talet. LÄS MER

 2. 2. Vår tids moderna arv : Arkitektoniska och historiska kvaliteter i rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ruben Hallgren Pemer; Johan Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Kulturarv; miljonprogrammet; rekordåren; rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse; funktionalism; DIVE; SAVE; kulturmiljö; Rosengård; kulturmiljöanalys;

  Sammanfattning : Med detta arbete vill vi se bortom en generellt ogrundad kritik av rekordårens bebyggelse och istället på djupet försöka förstå de kvaliteter som är sprungna ur den tidens ideal. Rekordåren är en unik epok i svenskt bostadsbyggande, och det är av stort samhällsintresse att försöka förstå hur de storskaliga bostadsområdena fungerar, hur de utformats, förändrats och vilket utgångsläge de finner sig i idag. LÄS MER

 3. 3. Förtätning för förändring : om bebyggelseförtätning i miljonprogramsområden, med exempel från Fittja, Gårdsten och Holma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Edeskog; [2015]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; funktionalism; förtätning; bebyggelseförtätning; Fittja; Gårdsten; Holma;

  Sammanfattning : Förtätning är ett av ledorden i dagens stadsplaneringstradition och i många av landets miljonprogramsområden föreslås inslag av bebyggelseförtätning. Denna uppsats söker svar på vad det är man vill uppnå med dessa förtätningsplaner. LÄS MER

 4. 4. Mosaikens Rosengård

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Jimmie Simonsen; [2008]
  Nyckelord :Rosengård; funktionalism; funktionsuppdelning; trafikseparering; funktionsintegrering; förtätning; CIAM ;

  Sammanfattning : Har de modernistiska principerna med industriellt byggande, funktionsuppdelning och trafikseparering skapat en monoton bebyggelsekaraktär, brist på mötesplatser och brist på lokal kommers? Mitt antagande är att detta är fallet och frågan blir då hur vi kan utveckla möjligheterna för att skapa fler mötesplatser och en dynamisk lokal kommersiell verksamhet? På vilket sätt går det att öka variationen av bebyggelse och lägenheter? Är det önskvärt att överhuvudtaget ändra i en redan befintlig miljö med strikt hierarkisk struktur? Examensarbetet kan ses som en pusselbit i det kreativa och långsiktiga arbetet med att skapa en vision för stadsdelen Rosengård i Malmö. Jag vill redan från början slå fast att jag inte syftar till att skapa ett universellt verktyg för att lösa brister i miljonprogrammets bostadsområden. LÄS MER

 5. 5. Funktion och upplevelse : faktorer för en god boendemiljö applicerade på en plats i Tierp

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christian Wintenby; [2005]
  Nyckelord :bostadsområde; Tierp; trädgårdsstad; planering;

  Sammanfattning : This thesis is a study of residential environments and a design concept for a proposed housing area in Tierp. The industrial era created a need for the central planning of housing. The confined environments that arised in cities during the 19th century, together with modernistic and democratic ideas, led to regulations in planning and housing. LÄS MER