Sökning: "strukturell likhet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden strukturell likhet.

 1. 1. Investigation of Emission Source Heights in FLEXPART 10.02 for the Wildfire in Pedrógão Grande, Portugal, 2017

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Anton Nygren; [2019]
  Nyckelord :wildfire; Pedrógão Grande; structural similarity; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; emission source height; skogsbränder; Pedrógão Grande; strukturell likhet; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; utsläppshöjd;

  Sammanfattning : One of the worst wildfires in Portugal in 2017 on June17- 21 started at the central part of Pedrógão Grande and spread fast to the surrounding areas Góis, Pampilhosa da Serra and Arganil. The wildfire took 64 lives and a large smoke plume was observed. LÄS MER

 2. 2. Gentrifiering - Ett användbart diskussionsunderlag i arbetet med källkritik och elevers kritiska förhållningsätt till omvärlden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alexander Svensson; [2016-02-09]
  Nyckelord :gentrification; research; Eric; Clark; Robert; Beauregard; educational; tool; source; criticism; criticial; attitude; Gentrifiering; arbetarområden;

  Sammanfattning : This study examined the phenomenon of gentrification. Gentrification is the process where previous work areas turn into more desirable areas as a different type of people starts to move in to the area making it more expensive. One of the crucial effects of this is that the previous residents is unable to afford living there. LÄS MER

 3. 3. Likhet inför lagen? : Undermedveten strukturell diskriminering av etniska minoriteter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Kihlberg; Nicklas Myrin; [2016]
  Nyckelord :Focal concerns theory; Social conditioning theory.; Diskriminering; Fördomar; Etnicitet.;

  Sammanfattning : Inledning: Den skapade bilden av att invandrare skulle vara farligare än den infödda populationen i landet riskerar leda till en undermedveten strukturell diskriminering som genomsyrar det västerländska samhället och således även rättssystemet. Tidigare forskning har visat att etniska minoriteter utsatts för negativ särbehandling vid såväl polisens ingripande som vid domstolens beslut. LÄS MER

 4. 4. INTEGRERINGSMODELLEN - Ett användbart planeringsverktyg för att beskriva fysiskaintegreringsförutsättningar? : UNDERSÖKNING OCH ANALYS AV EN METOD FÖR BEDÖMNING OCH REDOVSING AV FYSISKA STRUKTURELLA INTEGRERINGSASPEKTER

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Robert Engblom; [2015]
  Nyckelord :Integrering; fysisk strukturell integrering; planeringsverktyg; analysverktyg; stadsanalys; stadsplanering; fysisk planering; integreringsmodellen; integreringsdiagram; integreringsprofil; värderos; integrering av handel; tillgänglighet; sammanläkning; genomströmning; funktionsblandning; kollektivtrafik; nätstruktur; effektprofil; integration; space syntax.;

  Sammanfattning : SammanfattningUnder en relativt lång tid har det inom samhällsplaneringsdebatten framhållits vikten av att verka för en utveckling som tar oss från funktionsseparerade, segregerande och trafikalstrande stadsbyggnadsstrukturer till den funktionsblandade attraktiva staden som erbjuder närhet, jämlikhet och minskat biltransportbehov mellan dess väl sammanlänkade och integrerade stadsdelar och funktioner.  En tydligt rådande trend och utveckling inom stadsplanering är också den ökade fokuseringen på att hitta modeller och verktyg för att kunna bedöma och utvärdera stadsutvecklingsförslag ur holistiska hållbarhetsperspektiv, vilket bl. LÄS MER

 5. 5. LO-bloggens etniska perspektiv : Konkurrens eller försvar av universella värden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Klas Ottosson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är idag en stat som officiellt fokuserar på nationell likhet igen, efter att i en mellanperiod varit tydligt multikulturell och sett det som naturligt med olika sorters nationella identiteter. Denna nya gemensamma nationella identitet behöver dock inte vara densamma som förr, den får gärna återskapas för att passa allt fler. LÄS MER