Sökning: "strukturell rasism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden strukturell rasism.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Nyckelord :whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. LÄS MER

 2. 2. Främlingsfientlighet i gymnasieskolan : Ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Monika Cosic; Anton Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; diskursanalys; postkolonialism; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever i svensk gymnasieskola för diskursen kring främlingsfientlighet och rasism samt hur de ser på skolans förebyggande arbete mot främlingsfientlighet. Vi har samlat in vår data genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Positionell diskriminering på fotbollsplanen : En studie om fenomenet stacking i 2017 års säsong av Herrallsvenskan i fotboll jämfört med 2012 års upplaga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jimmy Olofsson; [2018]
  Nyckelord :diskriminering; fotboll; rasism; stacking; strukturell diskriminering;

  Sammanfattning : Sports in general and football in particular have often been considered a good arena for integration, all of which should be of equal value and not discriminated because of, for example, their ethnicity or skin color. In this study, I have tried to look at the phenomenon stacking, disproportionate division of positions, existing in Allsvenskan during the 2017 edition, thus revealing whether there is discrimination in this elite race. LÄS MER

 4. 4. Neither victim nor fetish : ‘Asian’ women and the effects of racialization in the Swedish context

  Master-uppsats, Linköpings universitet/REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle

  Författare :Mavis Hooi; [2018]
  Nyckelord :racialization; racism; Asian women; Sweden; Western context; Nordic context; panethnicity; stereotypes; visuality; coercive mimeticism; epistemic injustice; narratives; Critical Race Theory; intersectionality; everyday racism; structural racism; rasifiering; rasism; asiatiska kvinnor; Sverige; västerländsk kontext; nordisk kontext; panetnicitet; stereotyper; visualitet; epistemisk orättvisa; kritisk rasteori; intersektionalitet; vardagsrasism; strukturell rasism;

  Sammanfattning : People who are racialized in Sweden as ‘Asian’—a panethnic category—come from different countries or ethnic backgrounds and yet, often face similar, gender-specific forms of discrimination which have a significant impact on their whole lives. This thesis centres women who are racialized as 'Asian', focusing on how their racialization affects, and is shaped by, their social, professional and intimate relationships, and their interactions with others—in particular, with white majority Swedes, but also other ethnic minorities. LÄS MER

 5. 5. Den icke färgblinda staden : En kvalitativ studie om diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Josefin Säfström; [2018]
  Nyckelord :Diskriminering; Vardagsrasism; Afrofobi; Social exkludering; Bostadssegregation;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka om bostadssegregation och marginalisering av minoriteter, med fokus på afrosvenska personer, i Sverige upprätthålls av vardagsrasism och diskriminering. Samt att försöka se om det faktum att den vanligaste typen av främlingsfientliga/rasistiska hatbrott i Sverige är mot personer med bakgrund i Afrika påverkar bostadssegregationen. LÄS MER