Sökning: "strukturell rasism"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden strukturell rasism.

 1. 1. En upprepande slump eller ett andrafierande mönster? - En undersökning om strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet inom domstolsväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tanja Danilova; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; strukturell diskriminering; rasism; andrafiering; de andra ; negativ särbehandling; påföljdsbedömning; påföljdsval; straffmätning; diskurspsykologisk analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the past decades, The Swedish National Council for Crime Prevention has conducted two studies showing that immigrants in Sweden and people with foreign backgrounds are overrepresented amongst crime suspects. As migration to Sweden increases these studies have received more attention. LÄS MER

 2. 2. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden : Hur diskrimineras afrosvenskar i arbetslivet?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Amal Osman; [2020]
  Nyckelord :Afrosvenskar; etnisk diskriminering; rasism; strukturell diskriminering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker och belyser etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på gruppen afrosvenskar. Att utsättas för diskriminering är förbjudet enligt svensk lag. Emellertid är etnisk diskriminering en omfattande och rådande problematik i samhället. LÄS MER

 3. 3. Svenska integrationspolitiska strategier och assimilation : En studie om svensk integrationspolitik, dess assimilationspolitiska effekter och upprätthållande av strukturell rasism

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Eleonor Nakunzi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Nyckelord :whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. LÄS MER

 5. 5. Poverty-based discrimination - Does International Human Rights Law care?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :public international law; discrimination; equality; poverty; human rights; international human rights law; non-discrimination; substantive equality; socioeconomic status; indirect discrimination; affirmative action; poverty-based discrimination; discrimination grounds; status-based discrimination; suspect grounds; inequality; de facto equality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en värld där inget tycks kunna stoppa de växande ekonomiska klyfterna ifrågasätts även relevansen av internationella regleringar av mänskliga rättigheter. Trots att jämlikhet och icke-diskriminering utgör grunden för mänskliga rättigheter så verkar dessa regelverk oförmögna att adressera ekonomiskt betonad ojämlikhet. LÄS MER