Sökning: "student handledare VFU"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden student handledare VFU.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av bedömningsinstrumentet : Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :VFU; klinisk slutexamination; bedömningsinstrument; reflekterande handledning; tydlighet; utmaningar; stressmoment;

  Sammanfattning : Landets sjuksköterskestudenter genomgår i slutet av sin utbildning ett slutprov, där både teoretiska och praktiska moment ingår. Tillvägagångsättet för bedömningen av studenten sker med varierande metoder och utifrån olika bedömningsinstrument beroende på vilket lärosäte studenten studerar vid. LÄS MER

 2. 2. Ämneslärares skildringar av kunskapsutveckling i VFU-handledning och undervisning: Djupintervjuer med VFU-handledare i en teoretisk analys av ämneslärarstudenters möjligheter att utveckla epistemisk kompetens som del av sitt didaktiska yrkeskunnande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ulrika Tegnér; [2019]
  Nyckelord :Ämneslärarutbildning; VFU; handledning; epistemiska praktiker; epistemisk kompetens; kunskap; lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ämneslärarstudenters utveckling av didaktiskt yrkeskunnande är en central pedagogisk fråga. I denna studie analyseras djupintervjuer med sex VFU-handledare om kunskap, handledning och undervisning. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kan gå hur långt som helst, känns det som” : En intervjubaserad studie om VFU-handledares betydelse för studenters lärande inom verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningarna förskola, grundskola och fritidshem

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Lagerqvist; [2019]
  Nyckelord :handledare; handledning; lärarstudenter; verksamhetsförlagd utbildning; vfu;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka innebörden av handledares förutsättningar och förmågor att möjliggöra lärande för studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen och att lyfta fram goda exempel som både direkt och indirekt kan hjälpa handledare till självreflektion och till att utveckla sin handledarfilosofi- och praktik. Studien bygger på enskilda intervjuer med handledare och fokusgruppsamtal med studenter inom lärarinritningarna förskola, grundskola och fritidshem. LÄS MER

 4. 4. Handledares olika uppfattningar om sin roll. En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Heléne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Handledare; handledarskap; rollmodell; sjuksköterskestudent; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av kompetenta handledare som ser handledning som en attraktiv arbetsuppgift ökar stadigt allteftersom fler sjuksköterskestudenter går ut för att göra sin VFU. För att få svar på frågan hur stöd och kompetensutveckling för dessa handledare skulle kunna bli bättre behöver kunskap inhämtas om handledares syn på den egna handledarrollen. LÄS MER

 5. 5. Diskurser i förskollärarutbildningens VFU : Styrning i verksamhetsförlagdutbildning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gudrun Hellström; [2017]
  Nyckelord :Verksamhetsförlagt utbildning; VFU; praktik; lärarutbildning förskollärarutbildning; skola; förskola; styrning; governmentality; diskurs.;

  Sammanfattning : Uppsatsen har fokus på lärarutbildning, närmare bestämt VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i förskollärarutbildning, som diskursiv praktik. Detta som ett exempel på styrning in i en yrkesroll genom sociala praktiker och diskurser inom utbildningen. LÄS MER