Sökning: "student- and career guidance"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden student- and career guidance.

 1. 1. Övergångar för synskadade individer : Hinder eller möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Eloise Petersen; Laura Bergström; [2022]
  Nyckelord :vision impairment; labour market; student- and career guidance; transition; studie-och yrkesvägledning; synskadad;

  Sammanfattning : Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att se till att funktionshinderspolitiken efterlevs och stöttar kommuner, stat och regioner i arbetet för att delaktiggöra personer med funktionsnedsättningar i samhället. Att stötta och sprida information gäller även för studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom skolvärlden. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga elithandbollsspelares upplevelse av socialt stöd i den dubbla karriären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Olivia Mellegård; [2021]
  Nyckelord :Elite sports career; Higher education; The athletic career transition model; The holistic athletic career model; Student-Athletic; Elitidrottskarriär; Holistiska karriärutvecklingsmodellen; Högre utbildning; Karriärövergångsmodellen; Studentidrottare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe the experience of social support among female elite athletes who combine handball with higher education, with the underlying purpose to describe these persons’ experience of the functions of the support. These functions are materialistic, informative and emotional. LÄS MER

 3. 3. Valkompetens hos gymnasieelever : Elevers perspektiv på gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Karlsson Jerfström; Vanya Rosén; [2020]
  Nyckelord :Decision-making competence; Choice of upper secondary school; Wide and narrow guidance; Horizons for action; Career Management Skills; Career competence; Valkompetens; Gymnasieval; Fokusgrupp; Vid och snäv vägledning; Handlingshorisont; Career Management Skills; Karriärkompetens;

  Sammanfattning : Many students change their choice of secondary school programme or fail to complete their studies which results in a great cost to society or personal costs for the student. The purpose is to examine the experiences of two groups of upper secondary school students regarding their choice of upper secondary school programme. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledning inom utbildningsformen Svenska för yrkesutbildade

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Bianca Lanciai; Sanna Malmsten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tillgänglighet, behov och vägledningsprocesser av studie- och yrkesvägledning inom Sfx-utbildning i Storstockholmsregionen. Datainsamlingsmetod utgjordes av en kombination av enkät och intervjuer. Enkäten bidrog med svar gällande tillgänglighet av studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 5. 5. Ett vägledande fält : En kvalitativ studie om unga vuxnas internetanvändning i studie- och karriärval

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Pallin; [2019]
  Nyckelord :Young adults; career decisions; internet; horizon of action; career guidance;

  Sammanfattning : This qualitative study is focused on young adult students’ experiences and perspectives of using websites for career information and guidance, and how that may impact their horizon of action in career decisions. Collection of data were made through interviews with college students from different faculties of Umeå University. LÄS MER