Sökning: "students’ participation"

Visar resultat 1 - 5 av 580 uppsatser innehållade orden students’ participation.

 1. 1. ERASMUS AND ITS EFFECTS ON PARTICIPANTS’ EUROPEAN IDENTITY An Interview Study of Swedish Exchange Students

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Elofsson; [2021-02-03]
  Nyckelord :Erasmus programme; European identity; collective identity; identity; exchange students; transactionalism;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to examine how students that have participated in theErasmus programme perceives the effect it has had on their European identity.Theory: A theoretical framework based on Karl Deutsch’s theory of transactionalism incombination with the concepts of “identity” and “European identity” are used tounderstand and explain the effects of the Erasmus programme on students’identification with Europe. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet utifrån ett sjuksköterskeperspektiv : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Molly Axelsson; Sandra Kåberg; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; patientsäker; prioriteringar; samarbete;

  Sammanfattning : Background: Patients' recovery is affected by quality of care, patient safety, patient participation and greater visibility among healthcare professionals. Healthcare professionals believe that there are difficulties in how patient safety work should be applied. LÄS MER

 3. 3. Understanding the factors behind Chinese students’ speech proficiency of English as a foreign language

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ellinor Karlsson; [2021]
  Nyckelord :SLA; Speech proficiency; Chinese english education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the factors behind Chinese student’s English-speaking proficiency. The hypothesis formed to answer this issue follows: “Large factors influencing Chinese students’ English speech proficiency is an examination-oriented education system, degree of childhood exposure to English and motivational, stress-free learning environments. LÄS MER

 4. 4. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 5. 5. The Big Five och Politik: En psykologisk undersökning om personlighet, studieval och politisk inställning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johan Nilsson; Julia Scheiding; [2021]
  Nyckelord :the Big Five; political identification; humanioria; natural sciences; psychology; philosophy; the Big Five; femfaktorsmodellen; politisk tillhörighet; humaniora; teknik; filosofi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga skillnader mellan kvinnor och mäns politiskaställningstagande. Samt att undersöka om det skiljer sig i personlighetsdragen Openness ochConscientiouness, (the Big Five) mellan personer som studerar inom teknik eller humaniora. LÄS MER