Sökning: "students digital competence"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden students digital competence.

 1. 1. BEDÖMNING AV TEXT PÅ PAPPER ELLER SKÄRM En studie av hur en bedömningspraktik påverkas av huruvida elevtexter läses från papper eller skärm

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Winerö; [2019-09-30]
  Nyckelord :Digitala nationella prov; provsystem; datorstödd bedömning TEA ; sambedömning; kollegialt lärande; Communities of Practice CoP praxisgemenskaper; infrastruktur och affordans;

  Sammanfattning : This paper presents a study of an assessment practice in national tests in English, and how this is affected by whether teachers reads student texts on paper or on a screen. Since 2018 the written part of the national tests is to be conducted using a digital device with a locked screen and the students’ answers need to be anonymous. LÄS MER

 2. 2. Datorn som motivationsverktyg i matematikundervisningen : En intervjustudie om elevers upplevelser av 1:1 i matematik

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Rylander Melin; [2019]
  Nyckelord :mathematics; computer; digital tools; motivation; 1:1.; matematik; dator; digitala verktyg; motivation; 1:1.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i skolan har lett till att det blivit allt vanligare med 1:1-satsningar, det vill säga införande av en dator per elev. Detta görs för att öka elevernas digitala kompetens, men också ofta med förhoppning om ökad motivation till skolarbete. I studien har 17 elever inom årskurs 4–6 intervjuats. LÄS MER

 3. 3. "Ingenting får kosta! Vi ska jobba digitalt utan reella förutsättningar" : En enkätstudie kring musiklärares IKT-användning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Stina Hake; [2019]
  Nyckelord :ICT; digital tools; music education; secondary school; survey study; IKT; digitala verktyg; musikundervisning; högstadium; enkätstudie;

  Sammanfattning : During the past couple of years an extensive restructure towards increased digitization, has affected Swedish schools. Some investments aim towards teachers training, whilst others prioritise hardware. LÄS MER

 4. 4. Vikten av scaffolding i en ny era : En studie om gymnasielärares uppfattningarna angående digitalisering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Pontus Jansén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study had the aim of finding out what currently active teachers of social science perceive as the digitalization of their institution, and what associations were connected to it. Furthermore, this essay sought to understand how these perceptions and thus the application of digitalization could be analyzed, based on Vygotsky and his theory of learning – the sociocultural. LÄS MER

 5. 5. Digitala resurser för elevers lärande : Lärares didaktiska arbete med digitala resurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Paul Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Teacher science; Teacher research; PCK; TPACK; TPACK in situ; Digital competence; Didactics; Subject didactics; Social science; Civics.; Lärarforskning; PCK; TPACK; TPACK in situ; Digital kompetens; Didaktik; Allmändidaktik; Ämnesdidaktik; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : This research has as its primary goal find out through the teachers’ point of view how subject and digital competence can be achieved in social science classes in the Swedish upper secondary school. This research raises thereby two separate competences. LÄS MER