Sökning: "students digital competence"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden students digital competence.

 1. 1. DIGITALA LÄRRESURSER I MATEMATIK Vilka kompetenser använder läraren när digitala lärresurser integreras i matematikundervisningen?

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Charlotte Hedqvist Thorsson; [2020-09-01]
  Nyckelord :digital teknologi; digitala lärresurser; digitalisering; matematik; lärarens kompetens; TPACK;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to identify what knowledge, subjectrelated,pedagogical and technological teachers use when technology are integrated intomathematics teaching in order to support teaching and learning. Semistructuredinterviews have been used as a method for collecting data. LÄS MER

 2. 2. Läsa utan böcker : En studie om lärarens arbete med och förhållningssätt till digitala verktyg som hjälpmedel för elever med lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Agnes Ekbrant; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; digital skills; reading difficulties; Digitala verktyg; digital kompetens; lässvårigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is, among other things, to examine how teachers work with and how they relate to the use of digital tools as an aid for students with reading difficulties, what teachers think of their own digital skills and the advantages and disadvantages of using digital tools as a teaching aid. The National Agency for Education (2018) states that digital tools are today a large part of our society and thus have a great impact on our lives as well as the school. LÄS MER

 3. 3. Mot en digitaliserad läsundervisning : critical literacy med digitala verktyg på högstadiet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; digital tools; digital literacy; digitalisation; Lgr11; TPACK; gymnasieskolan; litteraturpedagogik i skolan; svenskämnet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish government initiated a digitalisation process of the Swedish education system by revising the curriculums (Lgr11) to emphasise the importance of digital competence. An ambitious commitment at a national level, however leaving the schools with a great question mark regarding how the digitalisation should be implemented in real practice. LÄS MER

 4. 4. Revisorsrollen i förändring : Anpassning för att vara ett hållbart yrke

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Veronica Nilsson; Johanna Kaspersson; [2020]
  Nyckelord :Digitization; duties; competence; adaptation; client; sustainable profession; the role of auditor; Digitalisering; arbetsuppgifter; kompetens; anpassning; klient; hållbart yrke; revisorsrollen;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen står inför en förändringsfas vilket gör att revisorsrollen har behov av att anpassa sig till nya förhållningssätt. Det är digitalisering som har fått en genomträngande drivkraft i branschen. LÄS MER

 5. 5. Varför arbetar lärare med programmering i matematikämnet? : En kvalitativ studie kring lärares uppfattningar om programmeringsundervisningen i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Robin Jern; Emelie Gröndahl; [2020]
  Nyckelord :Programming; Mathematics; Primary School; Intentions; Digitalisation; Programmering; Matematik; Lågstadiet; Intentioner; Digitalisering;

  Sammanfattning : Programmering har tillkommit till läroplanen nyligen i den svenska skolan. Både skolan och vårt samhälle i stort går mot en alltmer digitaliserad vardag. Framtiden ställer högre krav på vår digitala kompetens och skolan behöver anpassa sig efter dessa behov. Programmering är en del av denna digitala kompetensutveckling. LÄS MER