Sökning: "students with disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden students with disabilities.

 1. 1. Factors predicting the school engagement of students with self-reported long term health conditions and impairment in a mainstream school

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Lok Hei Tai; [2019]
  Nyckelord :school engagement; self-reported long term health conditions; impairment; mainstream school;

  Sammanfattning : Adolescents spend a large proportion of their everyday life in school, and schooling is vital for future success and well-being. One group that are in risk for reduced school success are children with disabilities or long-term illnesses. LÄS MER

 2. 2. Skolans relevans för socialt arbete : En fallstudie om skolkonceptet NPF-säkring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Stephanie Wittenby; Mathilda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :neuropsychiatric diagnosis; availability; social work; school systems; case-study;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the protruding school concept NPF-säkring at the public school Källbrinksskolan in Sweden. Pupils with neuropsychiatric disabilities are particularly at risk to not reach the goals of the education and to have high school absence, which can lead to social exclusion later in life. LÄS MER

 3. 3. AKK och Flerspråkighet : en intervjustudie med speciallärare och specialpedagoger om AKK för flerspråkiga elever i gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Björk; [2019]
  Nyckelord :Special needs teacher; AAC; multilingualism; Specialpedagogik; AKK; flerspråkighet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the work carried out at Swedish upper-secondary special schools for pupils with learning disabilities in the subject area of language and communication, with particular focus on augmentative and alternative communication and multilingualism. The learning process is approached from a sociocultural perspective in this study, which entails that learning is taken to occur in social contexts in which interaction, communication, and co-operation play key roles. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutisk kompetens i skolan : En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters upplevelse av deras kompetens i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Patricia Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Children; occupational therapy; participation; qualitative design; school; Arbetsterapi; barn; delaktighet; kvalitativ design; skola;

  Sammanfattning : Skolan är en plats där barn spenderar en stor del av sin tid vilket innebär att skolan har en viktig roll i att ge dem lika möjligheter att vara delaktiga, lära och utvecklas. Studier visar att barn med funktionsnedsättningar upplever att de inte ges lika förutsättningar för delaktighet på lika villkor. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta inkluderande : inkluderande möjligheter som skapar delaktighet för två elever i grundskolan som läser enligt grundsärskolans kursplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; individual adaptation; participation; special education; success factors; syllabus; Delaktighet; framgångsfaktorer; individanpassning; inkludering; kursplan; särskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka arbetet som klasslärare, speciallärare och elevassistenter gör för att skapa delaktighet och inkludering för två elever som går på två olika grundskolor och läser enligt grundsärskolans kursplan båda med intellektuell funktionsnedsättning och språkstörning och den ena eleven har även autism.   Med stöd av observationer och intervjuer har lärmiljöns möjlighet för att främja elevernas delaktighet och möjlighet till inkludering utforskats samt vilka framgångsfaktorer klasslärare, elevassistenter och speciallärare beskriver som gynnsamma för inkludering av elever som studerar enligt grundsärskolans kursplan. LÄS MER