Sökning: "students with parents who abuse alcohol or other drugs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden students with parents who abuse alcohol or other drugs.

  1. 1. Spindeln i nätet : En kvalitativ studie om skolkuratorers möjligheter och hinder i arbetet kring elever som har föräldrar med alkohol- eller annat drogmissbruk.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

    Författare :Malin Jakobsson; Nina Larsson Åström; [2012]
    Nyckelord :School social workers; students with parents who abuse alcohol or other drugs; room for action; street level bureaucracy; theory of recognition.; Skolkurator; elever med föräldrar som missbrukar alkohol eller andra droger; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati; erkännande;

    Sammanfattning : The aim of this essay was to describe how school social workers can help and support students with parents who abuse alcohol or other drugs. We wanted to see how school social workers room for action is presented and how it affects their work with students living with parents who are abusing. LÄS MER