Sökning: "students with special educational needs SEN"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden students with special educational needs SEN.

 1. 1. SCHOOL EXPERIENCES OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) IN INCLUSIVE EDUCATION SETTINGS IN AZERBAIJAN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sevinj Rustamova; [2021-08-16]
  Nyckelord :inclusive education; students with special educational needs SEN ; Azerbaijan;

  Sammanfattning : Aim: Inclusive education is a new concept applied in the education system of Azerbaijan and not all members of society are familiar with this concept. National legislation guarantees equal, inclusive, and quality education opportunities for everyone. LÄS MER

 2. 2. Do I feel included? A study of Secondary Pupils’ Perception of Inclusion in a Compulsory School in Sweden : With a particular focus on pupils with self-reported special education needs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Trygger; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; PIQ; Perception of Inclusion; Secondary School; Pupil; Student; SEN; Special Educational Needs; Student perspective; pupil perspective; inkludering; elevperspektiv; elever i behov av särskilt stöd; grundskola; högstadiet; mellanstadiet;

  Sammanfattning : For a long time, inclusion or inclusive education (IE) has been high on the agenda both internationally and in Sweden, not least since the signing of the Salamanca Declaration in 1994 and the ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2006. These call for inclusion to be the norm and are guided by the principle that all pupils, regardless of needs, feel that their social, emotional and academic needs are being met. LÄS MER

 3. 3. Tilläggsbelopp beviljat? : En diskursanalys av beskrivningar om makt, mening och identitet. En studie avseende ansökningar om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Andreas Blommé; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; ableism; audism; funktionsvariation; governmentality; omfattande särskilt stöd och tilläggsbelopp;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to highlight how discourses on disability are portrayed in two different applications for additional funding for students with special educational needs (SEN) of hearing impairment, and two regarding neuropsychiatry. The paper studies a total of 328 applications for additional funding and chosen four of these for a further in depth analysis. LÄS MER

 4. 4. Språket är allt! : En kvalitativ studie om lärares samt specialpedagogers stödinsatser för elever i åk 4-6 med läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Öberg; [2017]
  Nyckelord :Litteracy-läsning; läs – och skrivutveckling; faktorer för lärande; individ – och miljöinriktade åtgärder och läs – och skrivundervisningsmetoder.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out what measures and methods teachers and special educators use to strengthen students with reading and writing difficulties in everyday teaching. The survey highlights how teachers and special educators look at reading and writing skills and, in the theoretical background, what earlier researchers say. LÄS MER

 5. 5. Bedömningsstöd i matematik - vad händer sedan? : Lärares beskrivningar av analys, uppföljning och fortsatt undervisning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isabell Johansson; Ulrika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :assessment support; assessment; analysis; follow up; teaching; SEN-students; bedömningsstöd; bedömning; analys; uppföljning; undervisning; SUM-elever;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur lärare analyserar, följer upp samt vilka åtgärder som sätts in på individ-, grupp- och organisationsnivå efter att Skolverkets obligatoriska bedömnings-stöd i matematik i årskurs 1-3 genomförts. Fokus har lagts på elever med särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM-elever). LÄS MER