Sökning: "studentuppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet studentuppsatser.

 1. 1. Hur framställs högstadieelevers motivation till idrott och hälsa i studentuppsatser? : En allmän litteraturöversikt om vad som framkommer i studentuppsatser gällande elevers motivation till idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Richard Pentéus; Viktor Ojala; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; elever; lärare; genus; self determination theory;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vad som framkommer i självständiga arbeten om högstadieelevers motivation till ämnet idrott och hälsa. Syftet är också att undersöka om uppsatserna påvisar skillnader i motivation till ämnet flickor och pojkar sinsemellan. Som metodval tillämpades allmän litteraturöversikt. LÄS MER

 2. 2. Assessing EFL student writing in a Swedish context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Fredrik Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Assessment; summative assessment; validity; reliability; criterion-referenced grading system; equivalence; assessment criteria; Bedömning; summativ bedömning; validitet; reliabilitet; mål-relaterat betygsystem; likvärdighet; bedömningskriterier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the validity and reliability of summative assessment of EFL student writing in a Swedish context. Three teachers have assessed the same four student essays from the English 6 course in Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. ”Det ska vara stora tuttar, biceps och det är liksom den största röven man kan hitta” : Lärare och elever om kroppsideal i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Erik Palmgren; Max Ahlin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärares förutsättningar och villkor för att undervisa elever i idrott och hälsa inom området kroppsideal. Enligt undersökningar uppger ungdomar att kropp, vikt och utseende är märkbara stressfaktorer. LÄS MER

 4. 4. Hur kan digitala verktyg användas i förskolan? : Meta-analys av högskolestudenters metod och resultat i ett urval examensarbeten om förskollärares användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Alexander Andersson; [2022]
  Nyckelord :Användning; didaktik; digitala verktyg; lärplatta; förskollärare;

  Sammanfattning : Användandet av digitala verktyg har ökat under det senaste decenniet och är idag en del av vår vardag. Digitala verktyg innefattar mobiltelefoner, lärplattor, datorer, tv-apparater, projektorer etc. Dessa verktyg är vanligt förekommande ute på våra förskolor. LÄS MER

 5. 5. Musiklärarbegreppet : Diskurser om dess inre väsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Hammarström; [2022]
  Nyckelord :musiklärarroll; musiker; musikalisk bakgrund; identitet; utbildningssystemet; diskursanalys;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag musiklärarbegreppet utifrån musiklärares syn på musik, musik som skolämne och utifrån sin roll som yrkesverksamma. Detta genomförs genom att analysera tre stycken musiklärares studentuppsatser för att se vilka uppfattningar om musiklärarskapet som framkommer där. LÄS MER