Sökning: "studie och yrkesvägledning intervju"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden studie och yrkesvägledning intervju.

 1. 1. Finns de? - Färdigheterna att vägleda elever på särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Pia Bäregård; Christina Petersson; [2011]
  Nyckelord :Färdigheter; studie- och yrkesvägledning; kommunikation; särskola; samtalsfärdigheter;

  Sammanfattning : Avsikten med detta examensarbete är att belysa problematiken kring vägledningen inom särskolan och ge en bild av hur vägledningen på särskolan bedrivs. Vi vill även ge en bild av olika arbetssätt som kan användas av studie- och yrkesvägledare i särskolan. LÄS MER

 2. 2. Vem vägleder på de fristående skolorna. Om den nya skollagen antas, kommer denna att innebära någon förändring?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marlene Sjödahl; Madeleine Andersson; Cecilia Bichot; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka vad ledningen på ett antal friskolor på grundskolenivå har för åsikt om den eventuellt nya skollagen avseende den nya skollagen. Det vi också ville ha mer kunskap om är vad de har för inställning till studie- och yrkesvägledning och vad det är som gör att en del friskolor väljer att inte anställa en utbildad studie- och yrkesvägledare. LÄS MER

 3. 3. "Det var väldigt oplanerat. Vi fick sitta i en städskrubb typ" : En elevgrupps upplevelse av vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kristina Lundgren Palm; Petra Wallin; [2008]
  Nyckelord :Narrativ; fokusgrupp; studie- och yrkesvägledning; konstruktivistisk vägledning; KASAM;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att studera om elever fått vägledningen som hjälpt dem inför deras gymnasieval. Fokus ligger på att belysa om vägledningen hjälpt och hur den sett ut samt hur eleverna skulle vilja ha det. LÄS MER

 4. 4. Att vägleda med ett genusperspektiv - Hur studie- och yrkesvägledare vägleder killar i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Björklund Hansson; [2008]
  Nyckelord :genus; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Jag har med examensarbetet haft för avsikt att undersöka studie- och yrkesvägledares upplevelser av genuskompensatoriskt arbete gentemot killar på grundskolan, vilka metoder de upplever användbara, om de upplever skillnader i arbetet gentemot killar och tjejer, samt om det sker ett medvetet genuskompensatoriskt arbete från studie- och yrkesvägledarnas sida eller om det inleds först efter att eleven i samtal berört ämnet. Jag har använt mig av kvalitativ semistrukturerad intervju, för att enskilt intervju fem stycken studie- och yrkesvägledare verksamma inom grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledning vid den grundläggande vuxenutbildningen. Guidance counselling at the fundamental adult education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Eriksson; Irving Osbjer; [2006]
  Nyckelord :Arbetssituation; arbetssätt; arbetssätt; studie- och yrkesvägledare; vuxenutbildning; vägledning;

  Sammanfattning : I vårt arbete har vi bl.a. tittat på hur den grundläggande vuxenutbildningen, i tre kommuner, ser ut idag och vilka arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledaren har i denna verksamhet. De studie- och yrkesvägledare vi kommit i kontakt med har jobbat olika länge inom den kommunala vuxenutbildningen och har stor erfarenhet av denna verksamhet. LÄS MER