Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 11 - 15 av 278 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 11. MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN : En kvalitativ studie med syfte i att bidra till en ökad kunskap för det vägledningsinriktade arbetet inom SiS särskilda ungdomshem och övergången till gymnasiet efter en avslutad placering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tihna Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :SiS ungdomshem; LVU; motivation; handlingshorisont; KASAM; brytpunkter; studie- och yrkesvägledning; skolmisslyckanden;

  Sammanfattning : Varje år placeras drygt 1000 ungdomar på Statens institutionsstyrelse (SiS) särskilda ungdomshem, majoriteten av dessa efter beslut om omhändertagande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För att tillgodogöra ungdomarnas rätt till utbildning bedriver därför varje ungdomshem sin egen skolverksamhet. LÄS MER

 2. 12. Samverkan i verkligheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cindi Lundgren; [2020]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : En väl fungerande föräldrasamverkan anses av stor vikt likväl för elevens studieutveckling och genomtänkta framtidsval, som för studie- och yrkesvägledarnas sociala arbetsmiljö. Forskning visar att vårdnadshavare spelar en viktig roll i elevernas gymnasieval, men att de tyvärr ofta saknar kunskap om gymnasieprogrammen. LÄS MER

 3. 13. De klarar sig själva.. - En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete med högpresterande elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therése Åkesson; Jennifer Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bred vägledning; Högpresterande elever; Resursfördelning; Social bakgrund; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om att högpresterande elever klarar sig själva i skolan då de uppnår målen utan svårigheter och detta kan, lite paradoxalt, leda till att högpresterande elever inte får det stöd och den vägledning som de är i behov av. Detta förhållande har väckt vår nyfikenhet gällande hur vägledarna ser på detta dilemma. LÄS MER

 4. 14. Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning : Tvärsnittsstudie om behov av och efterfrågan på vägledning inom vuxenutbildning ur studie- och yrkesvägledares och lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Gevorkian; Varvara Zalesova; [2020]
  Nyckelord :Direkt vägledning; vuxenutbildning; övergångar; matchning; SFI; Direct guidance; adult education; transitions; matching;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka behov av och efterfrågan på vägledning inom vuxenutbildning ur studie- och yrkesvägledares och lärares perspektiv. Empirin samlades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Fyra vägledare och fyra lärare på olika vuxenutbildningsenheter ställde upp på intervjuer. LÄS MER

 5. 15. Samarbete i praktiken - En kvalitativ studie om lärare och studie- och yrkesvägledares samarbete i praktiken med målet att stärka elevers valkompetens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Andersson; Elin Antonsson; [2020]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; lärare; samarbete; vägledning; valkompetens;

  Sammanfattning : Befintliga riktlinjer och styrdokument beskriver hur studie- och yrkesvägledning bör organiseras på grundskolan samt vilka förutsättningar för samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare som bör finnas på grundskolan. Dock har tidigare forskning konstaterat att samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare kan vara svårt att omsätta till praktiken. LÄS MER