Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 21 - 25 av 341 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 21. Att arbeta och samarbeta med vägledning i mellanstadiet : - En kvalitativ studie ur studie- och yrkesvägledares och lärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nelly Malmgren; Emma Sturesjö; [2022]
  Nyckelord :Mellanstadiet; samarbete; studie- och yrkesvägledning; självbestämmande; relationer;

  Sammanfattning : Ungdomar upplever att studie- och yrkesvägledningen i skolan kommer för sent. Med detta som grund uppstod studiens valda ämne vilket är studie- och yrkesvägledning i mellanstadiet. LÄS MER

 2. 22. “Jag har mina svårigheter men har ändå rätt att leva mitt liv som jag vill leva” : - En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares roll i övergångsarbetet inom gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sofia Carnehult Pettersson; Ellinor Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; samhällsdeltagande; samverkan; studie- och yrkesvägledning; övergångsarbete;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kvalitativ intervjustudie baserad på intervjuer genomförda med åtta SYV vilka arbetar på gymnasiesärskolor runt om i Sverige. Ämnesvalet grundar sig i vetskapen att särskoleelevers framtida samhällsdeltagande är beroende av gymnasiesärskolans övergångs­arbete samt en önskan om att få fördjupad förståelse för denna arbetsprocess och dess förutsättningar. LÄS MER

 3. 23. "Sånt man inte skulle säga till morsan..." : En kvalitativ studie om könsnormer på yrkesprogram i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Karolina Enqvist; Ellen Jernberg; [2022]
  Nyckelord :Gender norms; gender roles; norms; vocational programs; study and career guidance; individual level; Könsnormer; könsroller; normer; yrkesprogram; studie- och yrkesvägledning; individnivå;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar att undersöka hur yrkesprogrammen på gymnasieskolan förhåller sig till olika könsnormer på individnivå. En kvalitativ intervjustudie används för att ge en personlig inblick hur individer reflekterar över sin gymnasietid utifrån könsnormer, valprocessen och studie- och karriärvägledares påverkan. LÄS MER

 4. 24. Hela skolans ansvar? : En kvalitativ studie om hur samverkan kring vägledning i vid bemärkelse koordineras på gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Henrik Hansson; Ante Fahlgren; [2022]
  Nyckelord :vägledning i vid bemärkelse; samverkan; organisation; gymnasieskolan; studie- och yrkesvägledare.;

  Sammanfattning : Vägledning i vid bemärkelse beskrivs av Skolverket som all verksamhet som ska bidra till elevers utvecklande av kompetenser relaterade till framtida beslut om studie- och yrkesval. För att elever ska kunna utveckla denna valkompetens krävs det samverkan mellan all pedagogisk skolpersonal och det är enligt Skolverket rektorns ansvar att koordinera detta. LÄS MER

 5. 25. Kontinuerlig studie- och yrkesvägledning i grundskolan : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av kontinuerlig studie- och yrkesvägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eylem Yilmazer; Amanda Nylander; [2022]
  Nyckelord :kontinuerlig studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER