Sökning: "studie- och yrkesval"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesval.

 1. 1. TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHETER OCH FRAMTIDA YRKESVAL Vuxna med adhd-diagnos och deras karriär- och yrkesval.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Chris Bysell Hamrin; [2021-01-28]
  Nyckelord :adhd; arbetslivserfarenheter; karriär; karriärcoaching; studievägledning; vägledning; yrkesval;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om vilka överväganden som vuxna med adhd-diagnosgör i en vägledningssituation inför att söka nytt arbete. Förhoppningen är attkunna ge studie- och yrkesvägledare samt karriärcoacher/rådgivare mer ingåendekunskap som grund för karriärcoachning. LÄS MER

 2. 2. Det stora vägskälet : gymnasieelevers upplevelse och planerade val inför nästa fas i livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Petra Kärrström; Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Horizons for action; school-to-work transition; upper secondary students; educational and career choices; turning point; Handlingshorisont; school-to-work transition; gymnasieelever; studie- och yrkesval; brytpunkt;

  Sammanfattning : Brytpunkten från gymnasiet kan förstås som ett avgörande vägskäl med ett överflöd avvalmöjligheter för ungdomar. Syftet med denna studie var att genom en kvantitativenkätundersökning kartlägga hur gymnasieelever i år tre på naturvetenskaps-,samhällsvetenskaps-, och ekonomiprogrammet i Stockholms län planerade och motiverade sittval inför tiden efter gymnasiet och att se hur detta skilde sig åt utifrån bakgrundsfaktorerna kön,etnicitet och bostadsort, samt att få en översikt för hur gymnasieeleverna upplevde brytpunktenfrån gymnasiet och hur de såg på sin egen handlingshorisont. LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledares berättelser kring vägledning med NPF-diagnostiserade gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sandra Hansson; Madeleine Blomkvist; [2021]
  Nyckelord :neurodevelopmental disorders; guidance couseling; special knowledge; highschool; neuropsykiatriska funktionsvariationer; vägledning; specialkompetens; gymnasieskola; studie- och yrkesvägledarelkompetens;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur studie- och yrkesvägledare, som saknar sakkunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), upplever att vägleda elever med dessa diagnoser på gymnasieskolor. Vi har ämnat ta reda på hur studie- och yrkesvägledare bemöter elevernas behov, samt förbereder eleverna inför framtida studie- och yrkesval. LÄS MER

 4. 4. Vad är det som gör att du vill bli soldat? : En kvantitativ studie om vad som får unga kvinnor på uniformsförberedande gymnasieprogram att vilja göra värnplikten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Emelie Söderström; Carolina Norrman; [2021]
  Nyckelord :genus; könssegregering; soldat; värnplikt; yrkesval;

  Sammanfattning : Soldatyrket är ett könssegregerat yrke. Trots det finns det få studier om vad som får unga kvinnor att vilja göra värnplikten. Syftet med studien är att börja fylla forskningsluckan och bidra med ny kunskap om icke könsstereotypa val. LÄS MER

 5. 5. ”Kontakter är viktigt och dom känner jag att jag har liksom.” : -En kvalitativ studie om betydelsen av Apl, arbetslivserfarenhet och sociala nätverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Larsson; [2021]
  Nyckelord :arbetslivserfarenhet; arbetsplatsförlagt lärande; etablering; kompetenser; nätverk;

  Sammanfattning : Under livet ställs människor inför olika val exempelvis inför gymnasiet men även efteråt då många behöver välja om de vill försöka etablera sig på arbetsmarknaden eller fortsätta utbilda sig. Ungdomar som lämnar gymnasiet har vanligtvis mindre arbetslivserfarenhet än äldre personer vilket innebär att de kan ha svårt att konkurrera om arbetstillfällen. LÄS MER