Sökning: "studiehandledare."

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet studiehandledare..

 1. 1. Modersmålets betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ghassan Al Hamlawi; [2023]
  Nyckelord :elev; identitet; lärare; modersmål; SVA;

  Sammanfattning : De senaste sju åren har vi haft extra stor invandring av människor från andra länder. Det har satt mer press på skolor och lärare för att hantera undervisning för flerspråkiga elever, både vuxna, ungdomar och barn. LÄS MER

 2. 2. Modersmålets betydelse för undervisning : - En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om modersmålets betydelse för lärande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Mania Farah; Israa Al Azzawi; [2023]
  Nyckelord :Ämneskunskap; modersmål; klasslärare; studiehandledare; flerspråkighet; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att öka medvetenheten om modersmålets betydelse för elevers lärande. Uppsatsen ger en beskrivning av hur modersmålsundervisningen organiseras i Sverige, samt ämneslärares uppfattningar om modersmålets betydelse för tvåspråkiga elever. LÄS MER

 3. 3. Andraspråkselevers möte med SO-texter på mellanstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

  Författare :Maria Serkitjis; [2022-06-23]
  Nyckelord :läsbarhet; språkutvecklande undervisning; skolspråk; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Mellanstadiet är första gången i skolan som elever stöter på ett mer akademiskt språk och många kan få något av en språkchock när de stöter på ämnestexter, främst i NO- och SO-ämnena. De som är i större sårbarhet inför dessa texter är elever med annan språklig bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elevers språkutveckling. : En studie om lärares syn på elevers flerspråkighet och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elias Eliassi; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; language and knowledge; the importance of the Swedish language and the importance of the first language.; Flerspråkighet; språk och kunskap; svenska språkets betydelse och förstaspråkets betydelse.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lågstadielärares attityder till elevers flerspråkighet som en resurs i elevernas språk- och kunskapsutveckling genom att besvara frågor om hur lågstadielärare ser på svenska språkets och förstaspråkets betydelse för de flerspråkiga elevernas lärande. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språket ses som både mål och medel för lärande och där elevernas modersmål ses som resurs för tänkande och lärande. LÄS MER

 5. 5. Språksvårigheter och fysikundervisning : Hur språksvårigheter kan påverka inlärning och kunskapsutveckling i fysik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Shawkat Falhot; [2022]
  Nyckelord :fysikbegrepp; anpassat material; språksvårigheter; modersmål;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur elever som inte har svenska som modersmål utmanas av språksvårigheter i ämnet fysik i grundskolan. Vidare undersöks hur några elevers inlärning och kunskapsutveckling påverkas av detta och vilka faktorer som utgör hinder för deras kunskapsutveckling. LÄS MER