Sökning: "studiekulturer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet studiekulturer.

 1. 1. ”Desto närmare källan desto bättre” Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Almingefeldt; [2020-08-11]
  Nyckelord :andraspråk; litteracitetspraktik; litteracitetshändelser; litteracitetsföreställningar; referatskrivande; textkompetens; studiekulturer; interimtext; akademisk litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker ett antal högutbildade svenska som andraspråksinläraresbeskrivning av upplevelsen av mötet med andraspråksundervisning som sker vidsvensk högskola/universitet och specifikt deras beskrivningar av upplevda hindersamt kunnigheter som krävs i tillägnandet av litteracitetshändelsen referatskrivandepå grundläggande nivå i svenska som andraspråk.Den teoretiska utgångspunkten som har utgåtts ifrån är socialkonstruktivistisktillsammans med teorin om motspråk i kombination med en sociokulturell syn pålitteracitet. LÄS MER

 2. 2. Våldsbejakande islamistisk extremism – ett minfält inom skolans religionsundervisning? : En intervjustudie om lärares och elevers tankar i mötet med våldsbejakande islamistiskt våld på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Johan Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Skola; sociala medier; våld; religion; kultur; extremism; islamofobi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utifrån individuella intervjuer med fem elever vilka gick sitt tredje år på gymnasiet, och sex gymnasielärare vilka undervi-sade i ämnet religionskunskap undersökt fyra frågeställningar. Min första frågeställning rörde hur elever och lärare förhöll sig till, och reagerade på den våldsbejakande islamistiska propaganda terrorgrupper Daesh sprider på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Närvaro och frånvaro : Vad betyder det för gymnasieelever i åk 3?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Agnes Larsson; [2011]
  Nyckelord :gymnasiet; närvaro; frånvaro; skolk; motivation; delaktighet; Maslow; inre motivation; yttre motivation; prestationsmotivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå fyra gymnasieelevers attityder till närvaro och frånvaro i skolan och vad dessa attityder grundar sig i. Studien handlar om både närvaro och frånvaro som fenomen och tar reda på varför eleverna kommer till skolan och varför de inte kommer till skolan. LÄS MER