Sökning: "studiemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet studiemiljö.

 1. 1. Hur elevernas lärande påverkades av distansundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Dersell; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; lärandeförändringar; distansundervisning; studiemiljö; lärande; didaktik;

  Sammanfattning : Att vara lärare är komplext men många gånger kan det vara mycket svårare att vara elev. NärCovid-19 klassades som pandemi 2020 av WHO, bestämde regeringen att svenska grundskolorfick lov att övergå till distansundervisning. När detta inträffade påverkades elever och läraresamtidigt av förändringen. LÄS MER

 2. 2. Sexuella trakasserier, mobbning och kränkningar vid Luleå tekniska universitet : En kvantitativ sekundäranalys av förekomst och skillnader i utsatthet med perspektiv på makt i akademin

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Matilda Wikberg; [2022]
  Nyckelord :sexual harassment; bullying; violations; sex; gender; power; academia; sexuella trakasserier; mobbning; kränkningar; kön; genus; makt; akademi;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar sexuella trakasserier, mobbning och kränkningar i akademisk miljö. På uppdrag av Luleå tekniska universitet har en sekundäranalys av data från en nationell prevalens­studie genomförts i syfte att beskriva före­komsten av kränk­ningar inom lärosätet samt analysera skillnader i utsatthet. LÄS MER

 3. 3. ”Utan matte tror jag att samhället skulle kollapsa” : Arbetssätt som gynnar elevers progression inom matematikundervisning i årskurs 6 – ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Birgitta Grönlund; [2022]
  Nyckelord :kooperativt lärande; matematik; motivation; studiemiljö; undervisningsmetod; återkoppling;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes hur eleverna ser på sitt eget lärande och vadsom får dem att känna sig motiverade. Mot den bakgrunden kan lärare få en större förståelseför vad eleverna anser är viktigt och på så sätt förhålla sig kritiskt till sin egen undervisning. LÄS MER

 4. 4. Anpassning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom kollegialt lärande : En fokusgruppsstudie med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Zehra Bardakci; Nina Pulkkinen; [2022]
  Nyckelord :add; adhd; sencemaking; student teacher relationships; classroom climate; collegial learning; add; adhd; begriplighet; elev-lärare relationsarbete; klassrumsmiljö; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka rutiner kring elever med neuropsykiatriska anpassningar och kollegialt lärande med särskilt fokus på NPF-anpassning för gynnsam lärandemiljö. Denna studies frågeställningar söker svar på vilket sätt som skola och fritidshem kan ge en personlig utveckling för elever med diagnosen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt hur kollegialt lärande kan vara ett led i arbetet med NPF-anpassningar i skolan. LÄS MER

 5. 5. Ett lugnare campus : En studie om zonindelning och högkänsliga studenters behov i en studiemiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hultman Ida; [2022]
  Nyckelord :Informationsdesign rumslig gestaltning aktivitetsbaserad studiemiljö rumsformer zon högkänslig personlighet tillgänglighet indelning kommunikation;

  Sammanfattning : This study is a degree project in information design with a focus on spatial design. This study is about investigating how students with a highly sensitive personality experience the study environment on Mälardalen's university campus. LÄS MER