Sökning: "studiemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet studiemiljö.

 1. 1. Gymnasiematematik under sommaren : Elevers uppfattningar om sommarskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tobias Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Summer school; Mathematics teaching; High school; Thematic analysis; Study environment; Motivation; Sommarskola; Matematikundervisning; Gymnasieskola; Tematisk analys; Studiemiljö; Motivation;

  Sammanfattning : Sommarskolan används för att uppnå godkänt betyg för de elever som ej har uppnått godkänt betyg under den ordinarie skolan. Det finns statistik på hur många som går på sommarskola, och hur många som klarar av att uppnå godkänt betyg, men det finns väldigt lite forskning om vad det är för undervisning och lärande som sker på sommarskolan. LÄS MER

 2. 2. Prestation, distraktion och arbetsminne hos högstadieelever

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ilaria Tassone; [2019]
  Nyckelord :learning; students; performance; distraction; resistance to noise; working memory; inlärning; elever; prestation; distraktion; resistens mot buller; arbetsminne;

  Sammanfattning : Elevens grundläggande rätt till studiero är lagligt förankrad i Skolverkets regelverk. Den ställer krav på såväl design av infrastruktur i form av ljuddämpande lokaler, som på skolans personal i det dagliga arbetet.  Rektorer, pedagoger och elever bär det betydelsefulla ansvaret att gemensamt skapa en trygg och ostörd studiemiljö. LÄS MER

 3. 3. Hur talar Göteborgs statyer till stadens andraspråksinlärare? En semiotisk studie som utforskar språkinlärning i det språkliga landskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Patricia Amarill László; [2018-07-04]
  Nyckelord :språkligt landskap; semiotiska tecken; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : ”every space and place in the world becomes readable or interpretable as a classroom” (Soja, 2004:xi i Malinowski 2015:106)Syftet med denna studie är att stödja och underlätta andraspråksinlärares språkutveckling genom att upptäcka nya, väl fungerade studiemiljöer. Elever och lärare utforskar tillsammans och observerar det språkliga landskapet som språkutvecklande arbetsmiljö, sedan analyseras det hur denna miljö bidrar till målspråkets inlärning. LÄS MER

 4. 4. Lärocenter - publikt och privat

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Boardman; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; lärocenter; kulturhus; gynmasium; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Utformandet av programmet kring ett nytt lärocentret vid Slakthusområdet har tagit sitt avstamp i ett ställningstagande kring vad ett lärocenter kan vara. I detta projekt har har avskildhet för studier prioriterats, som en mer klassisk tolkning av studiemiljö, samtidigt som behovet av en kulturell och transparent mötesplats beaktats. LÄS MER

 5. 5. Studenters och bibliotekariers syn på studenternas behov av bibliotekets studiemiljö : En jämförande undersökning om studiemiljön bland ekonomstudenter och högskolebibliotekarier i ett högskolebibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :David Svensson; [2018]
  Nyckelord :studiemiljö; resurser; studentsyn; högskole- och universitetsbibliotek; bibliotekarie; ekonomstudent; intervju;

  Sammanfattning : The starting point of this thesis is that there are students who do not have an appropriate study environment at home and are dependent on the library to find a suitable place to work. Through an analysis of interviews conducted with students and librarians, this thesis aims to contribute knowledge about different perspectives on the study environment and on so called 'resources' of the library. LÄS MER