Sökning: "studieplaner"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet studieplaner.

 1. 1. ”Vi lever ju i en globaliserad värld” En undersökning om flerspråkiga elevers syn på identitet och livsmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Max Wallbom; [2019-06-13]
  Nyckelord :flerspråkighet; identitet; livsmål; tillhörighet; investering; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fem flerspråkiga gymnasieelevers syn på relationen mellan sin flerspråkighet, identitet och livsmål samt hur de beskriver skolans roll i uppfattningen om deras flerspråkighet, identitet och livsmål. Studien syftar även till att bringa kunskap om identitetsbegreppet då Skolverket (2011a, 2011b) tillskriver skolan och lärare ansvar att stärka elevers identiteter utan att bistå med någon definition av begreppet. LÄS MER

 2. 2. PSYKISK OHÄLSA OCH DESS EFFEKT PÅ KARRIÄRUTVECKLING : En studie med fokus på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Honey Maadani Parsapoor; Mrwet Ahma; [2018]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; ungdomar; utbildning; välbefinnande;

  Sammanfattning : I studien undersöks studie- och yrkesvägledares erfarenheter av psykisk ohälsa hos elever i gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledare är menad att finnas som stöd för dessaelever genom samtal i syfte att de ska kunna göra välgrundade studie- och yrkesval genom att ge tydlig information för att underlätta övergångar. LÄS MER

 3. 3. Eleven i fokus - förebyggande arbete mot avhopp

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kajsa Mollstedt; [2016]
  Nyckelord :Avhopp; Dropouts; Förebyggande arbete; Gymnasieskola; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att presentera en kunskapsöversyn på studie- och yrkesvägledningens roll i arbetet med dropouts. Resultatet har analyserats med utgångspunkt i Antonovskys teori KASAM; känsla av sammanhang och dess begrepp Begriplighet, Hanterbarhet samt Meningsfullhet. LÄS MER

 4. 4. Inflytande & delaktighet? : ”Det är väl när man flyter in på lektionen…” En studie om elevers upplevelser av delaktighet och inflytande i sin utbildning på yrkesintroduktion på introduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Florence Rådefjäll; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; individuella studieplaner; inflytande; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva elevers erfarenheter och upplevelser av inflytande, delaktighet och lärande i sin utbildning på gymnasiets yrkesintroduktion, men också bilda en uppfattning om vilka elever som går denna inriktning. Studien består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med tretton elever från olika skolor och yrkesinriktningar. LÄS MER

 5. 5. Digitaliserad svenskundervisning för nyanlända vuxna : Lärares perspektiv på individanpassning och digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Rickard Mohss; [2014]
  Nyckelord :Flexibilitet; individualisering; svenska för invandrare och lärplattform.;

  Sammanfattning : Den här studien tar utgångspunkt i ett projekt för att digitalisera undervisning för nyanlända. Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur digitalisering av undervisning kan användas för att individanpassa svenskundervisning för nyanlända ur ett lärarperspektiv. LÄS MER