Sökning: "studier självförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden studier självförmåga.

 1. 1. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER

 2. 2. Musikundervisning och elevers upplevda självförmåga. : Vad spelar roll? En kvantitativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lars Åhlund; [2021]
  Nyckelord :Överspridning; koncentration; musik; resursskola; stressreglering; musikpedagogik; upplevd självförmåga;

  Sammanfattning : Under min tid som musiklärare i en resursskola har jag sett hur vissa elever tycks växa i och med musikundervisningen. Tidigare studier har visat på viss positiv effekt, både kognitivt och terapeutiskt, i samband med aktivt musicerande. LÄS MER

 3. 3. Självförmåga och matematikprestationer : En forskningsöversikt angående ett eventuellt samband mellan självförmåga och grundskoleelevers prestationer i matematik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Diana Perlfors; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att ge elever chansen till största möjliga kunskapsutveckling behöver vi en ökad förståelse för vilka faktorer som kan påverka. Syftet med denna forskningsöversikt är därför att undersöka vad som kännetecknar forskningen om hur självförmågan påverkar grundskollärares matematikundervisning och elevernas prestationer i matematik. LÄS MER

 4. 4. Sjuttio plus och covid-19 pandemins psykiska hälsoeffekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cornelia Nikandersson; Gustav Strandberg; [2021]
  Nyckelord :äldre; psykisk hälsa; personlighet; välmående; self - efficacy; covid-19; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett urval av de födda före år 1950 upplevde covid-19 pandemin samt hur personlighetsdrag och självförmåga kunde fungera som skydd mot ensamhet samt främja välbefinnandet. Analysen bygger på en kvantitativ tvärsnittsstudie genomförd som ett webbaserat frågeformulär vilket spreds via ett bekvämlighetsurval (n=80). LÄS MER

 5. 5. Idrottande elevers dubbla karriärval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linus Dubbelman; [2020]
  Nyckelord :Dubbla karriärer; Gymnasieval; Identitet; Idrottsgrundskola; Idrottsgymnasium;

  Sammanfattning : Inför gymnasiet kan idrottande elever välja att inkorporera sin idrottssatsning i sina kommande gymnasiestudier genom att söka sig till ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Dessa idrottsprogram går ut på att maximera möjligheterna till framgångsrika karriärer genom både skolan och idrotten och är en del av Riksidrottsförbundets system för dubbla karriärer. LÄS MER