Sökning: "studiero"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet studiero.

 1. 1. Vad behöver barn för en lyckad skolgång? : Beskrivningar från högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Emanuelz; Erika Ström; [2020]
  Nyckelord :childrens voices; needs; sucessfull school; weelbeing; secondary school; barns röster; behov; lyckad skolgång; högstadium;

  Sammanfattning : Den här småskaliga studiens syfte är att undersöka vilka behov barn på högstadiet har för en lyckad skolgång. Att uppleva en lyckad skolgång avser i studien att barn känner välmående och utvecklas kunskapsmässigt i skolan. LÄS MER

 2. 2. Hur otydlig får man vara? - En kritisk analys av 5 kap. 6 § skollagen vad gäller rektors och lärares befogenhet att ingripa fysiskt mot elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Larsson; [2020]
  Nyckelord :Offentlig rätt; skollagen; kroppsligt ingrepp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Innan nuvarande skollag trätt i kraft uttryckte många lärare en osäkerhet kring vilka åtgärder som får vidtas för att komma tillrätta med akuta ordningsstörande situationer. Högsta domstolen efterlyste samtidigt att lagstiftaren skulle ta klar ställning kring frågan om tillåtligheten av kroppsliga ingrepp mot elever och vid behov införa uttryckliga regler om detta. LÄS MER

 3. 3. Utmanande beteende i klassrummet En intervjustudie om studiero i åk 5

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Meniar Bannour; [2020]
  Nyckelord :beteendeproblem; grundskolans årskurs 5; lärandemiljö; relation; studiero; utmanande beteende;

  Sammanfattning : Bannour, Meniar (2020). Utmanande beteende i klassrummet, En intervjustudie om studiero (Challenging behavior in the classroom). Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogik som verktyg för ett inkluderande geografilärarskap

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Lönnroos; [2020]
  Nyckelord :Aktionsforskning; didaktik; geografi; lärarskap; specialpedagogik; inkludering; studiero;

  Sammanfattning : Abstrakt Genom aktionsstudien ville jag söka svar på hur jag som geografilärare kunde dra nytta av specialpedagogiken för att bättre möta alla elever och skapa en mer inkluderande undervisning. I aktionsstudien sökte jag därför under 7 aktioner i en klass i årskurs åtta besvara frågan ”Hur kan jag som geografilärare planera och genomföra undervisningen med stöd av specialpedagogiska verktyg?” För att besvara frågeställningen genomförde jag en studie i en klass som sågs som stökig, pratig och ofokuserad. LÄS MER

 5. 5. Skolformsövergång för elever med intellektuell funktionsnedsättning : En studie om upplevelser och erfarenheter av sen övergång från grundskola till grundsärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Hjelmblom; Annika Brunzell; [2020]
  Nyckelord :Grundsärskola; grundskola; intellektuell funktionsnedsättning; skolformsövergång; kontinuiteter.;

  Sammanfattning : Detta är en småskalig studie inom speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning. Studien har en kvalitativ forskningsansats där metodansatsen är inspirerad av fenomenologin. LÄS MER