Sökning: "studiestöd"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet studiestöd.

 1. 1. Sju lärares inställning till läxor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Fabian; [2020-02-25]
  Nyckelord :läxa; läxor; föräldrainsyn; studieteknik; studiestöd;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa fallstudien får vi ta del av sju lärares resonemang kring läxor, deras inställning till dessa och vilket syfte deras läxor fyller. Utgångspunkten har varit följande frågeställningar: Vad är lärarens inställning till läxor? Vilket syfte menar lärare att läxor fyller? Menar de att läxor strävar mot de mål och kunskapskrav som finns i läroplanen, och i så fall hur? Med semistrukturerade intervjuer, både fysisk och via telefon, har några lärare fått yttra sina åsikter kring läxans nödvändighet. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elever, övergångar och inkludering - hur gick det sedan? : En kvalitativ studie av nyanlända elevers inkludering i och efter övergången från ett språkintroduktionsprogram till ett nationellt gymnasieprogram

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Hölscher; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Nyanlända; introduktionsprogram; språkintroduktion; inkludering; nationellt gymnasieprogram; framgångsfaktorer; kritisk övergång;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utreda hur inkludering, socialt och pedagogiskt, upplevs av nyanlända elever efter övergången från Språkintroduktionsprogrammet (Sprint) till ett nationellt gymnasieprogram samt vilka framgångsfaktorer för inkludering som lyfts av lärare inom en gymnasieskolas verksamhet. En kvalitativ undersökningsmetod har använts genom semistrukturerade intervjuer där tre elever och tre lärare har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Här och nu : en undersökning om närvaro och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Agnes Jarl; [2019]
  Nyckelord :Pedagogy; Presence; motivation; form; knowledge; place; creation; double perspective.; Pedagogik; Närvaro; motivation; form; kunskap; plats; skapande; dubblaperspektiv;

  Sammanfattning : Att elever inte alltid kommer i tid till en lektion är nog ett problem som de flestagymnasieskolor i Sverige har. Utifrån sen ankomst som bakgrund och diskussion med eleverom skolans riktlinjer kring sen ankomst, utvecklades intresset för att utforska eleversmotivation för skolnärvaro. LÄS MER

 4. 4. Multimodala strategier i teknikundervisning för nyanlända elever

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Wirstedt; [2018]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Nyanlända; Multimodalitet; Design; Diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare anpassar och planerar sin undervisning för att kunna kommunicera ämnesinnehåll i teknik med nyanlända elever. Studien genomfördes på en skola i utkanten av en svensk stad. På skolan går det bara flerspråkiga elever och de nyanlända eleverna direktinkluderas i klasserna. LÄS MER

 5. 5. "För flerspråkiga elever är det inte i första hand dyslexi." : En undersökning om några speciallärare och specialpedagogers uppfattningar om flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter på gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Sahlberg; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; svenska som andraspråk; läs- och skrivsvårigheter; gymnasieskolan; diagnostisering; stöd; specialpedagogik; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Alla elever har rätt till att få det stöd som de behöver för att utvecklas på bästa sätt i skolan. För att flerspråkiga elever ska få det stöd som de är i behov av, behöver skolorna ha mer kunskaper om flerspråkighet. LÄS MER