Sökning: "studievägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet studievägledning.

 1. 1. TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHETER OCH FRAMTIDA YRKESVAL Vuxna med adhd-diagnos och deras karriär- och yrkesval.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Chris Bysell Hamrin; [2021-01-28]
  Nyckelord :adhd; arbetslivserfarenheter; karriär; karriärcoaching; studievägledning; vägledning; yrkesval;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om vilka överväganden som vuxna med adhd-diagnosgör i en vägledningssituation inför att söka nytt arbete. Förhoppningen är attkunna ge studie- och yrkesvägledare samt karriärcoacher/rådgivare mer ingåendekunskap som grund för karriärcoachning. LÄS MER

 2. 2. Är det verkligen ett fritt val? : En enkätstudie om elevers gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Charlotte Ekstedt; Naila Gardashova; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieval; Kapital; Habitus; Handlingshorisont; Status; Klass; Utbildning; Studievägledning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker faktorer som kan ha betydelse för högstadieelevers gymnasieval. Genom en kvantitativ undersökning med webbenkät söker studien besvara hur elevers kapital ser ut och huruvida elevers gymnasieval kan förstås utifrån dessa. Undersökning har genomförts på fem grundskolor i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig fatta beslut : Hur studie- och yrkesvägledare arbetar i gymnasieskolan med att stärka elevernas tro på den egna förmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Sjöstedt Frykman; [2020]
  Nyckelord :self-efficacy; beslutsfattande; karriärval; studievägledning; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Förmågan av beslutsfattande är något som påverkar individen i alla områden i livet och för att kunna fatta ett beslut krävs det beslutsfärdigheter. Det finns fler faktorer som påverkar beslutsfattandet och ett av dem är huruvida individen tror på sig själv eller inte. LÄS MER

 4. 4. "Jag trodde det skulle vara mer av en utbildning" : Fyra nydisputerade kvinnor om den humanistiska forskarutbildningens vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Frankie Ekerholm; [2020]
  Nyckelord :forskarutbildning; doktorand; karriärvägledning; studievägledning; SCCT; självförmåga;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur fyra nydisputerade inom humaniora upplever den studie- och karriärvägledning de fick under forskarutbildningen. Frågeställningarna är: Hur beskriver informanterna forskarutbildningens betydelse i sina respektive karriärplaner? Hur upplevde informanterna karriärvägledningen inför och under forskarutbildningen? Undersökningen består av fyra intervjuer genomförda enligt narrativ metod. LÄS MER

 5. 5. En Andra Chans : Studievägledning på en 'second chance'- utbildning och dess påverkan på deltagarnas självförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Fredrik Nilsson; Hjalmar Steinvall; [2019]
  Nyckelord :second chance school; social cognitive career theory; WATCH; studie- och yrkesvägledning; sjävförmåga;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt skolformen “second chance” school. Studien utgick från en specifik verksamhet i Norrland som kallas “Unga till arbete eller studier”, eller UTAS. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad som krävs av en studie- och yrkesvägledare som väljer att jobba inom en sådan verksamhet. LÄS MER