Sökning: "styr system"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden styr system.

 1. 1. SKOLLEDARE I SKOLKULTUR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Rebecka Nilsson; [2021-06-21]
  Nyckelord :skolkultur; skolledarskap; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Studien intresserar sig för dilemmat som uppstår när det i skolledarens uppdrag ingår att etablera en god lärandekultur på sin enhet samtidigt som organisationsteori gör gällande att organisationens befintliga kultur i hög grad styr medlemmarnas agerande. Det finns sen tidigare belägg för att skolledare kan lyckas ändra på kulturer, hur dessa kan se ut och hur skolledare gör för att driva förändring men det saknas forskning kring hur balansakten egentligen går till mellan att vara deltagare och förändringsledare. LÄS MER

 2. 2. Firmware security analysis of an Industrial Control System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Sjövald; Fredrik Svahn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) devices are becoming more and more popular. However, because the focus during this rise has not been on security they have become a huge attack surface. The purpose of IoT is that devices are interconnected and communicate with each other over the internet. LÄS MER

 3. 3. Vem styr EU-projekten? : En kvalitativ studie om relationen mellan Malmö stad och externa aktörer i ett kommunalt EU projekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Isak Larsson; [2021]
  Nyckelord :EU-projekt; Malmö stad; Demokrati; Demokratiska idealtyper; Externa aktörer; Flernivåstyrning; Sysav; Interreg ÖKS; EU;

  Sammanfattning : In this thesis I study the relationship between Malmö Stad, a municipal government agency and external actors in a municipal based EU-project. The project in question is Food Loop System, a pilot project to the larger Cleantech TIPP project by Gate21, partially funded by the EU program Interreg ÖKS. LÄS MER

 4. 4. IAMCS ur operatörens synvinkel : Hur maskinbefälen vill utforma framtidens IAMCS

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Kent Hegestad; [2021]
  Nyckelord :IAMCS;

  Sammanfattning : I takt med att fartyg blir allt större och besättningarna blir allt mindre krävs nya teknologiska lösningar för att sköta driften. Olika typer av datoriserad styr och kontrollsystem där en operatör kan övervaka och styra stora anläggningar är redan verklighet sedan länge. LÄS MER

 5. 5. Using Hand Gestures To Control Electric Vehicles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Julian Cieplik; Kasper Borglowe Brinkestam; [2021]
  Nyckelord :User Interface UI ; User Experience UX ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The automotive industry is now electrifying at a faster rate than ever before. Everything from electric bikes to Segways and electric longboards requires new kinds of interactions to control the engine. For example, Segway has used the user's tilt to decide whether they want to go forward or backward. LÄS MER