Sökning: "styrdokument lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 1029 uppsatser innehållade orden styrdokument lärare.

 1. 1. Digitala multimodala verktyg i naturvetenskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Farnaz Yadegari; [2022]
  Nyckelord :Multimodalitet; Digitalisering; Digitala multimodala verktyg; Naturvetenskapliga ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader inom olika lärares syn på användningen av multimodala digitala verktyg inom undervisningen och deras personliga strategier för att integrera dessa i sina klassrum. Även om skolundervisning till stor del alltid har varit multimodal, har graden av denna multimodalitet på senare tid ökat kraftigt på grund av samhällets generella digitalisering vilket har medfört att större antal digitala läromedel finns tillgängliga för användning. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om sambedömning av nationella prov i svenska i årskurs 9 : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Emma Boxner; [2022]
  Nyckelord :sambedömning; bedömning; likvärdighet; nationella prov; svenska;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ sådan som genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 10 lärare som alla är behöriga i svenskämnet och som undervisar i ämnet och som även har bedömt minst en omgång av nationella prov i svenska medverkar. Resultatet har analyserats med hjälp av policyperspektivet. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar av fenomenet läsförståelse : En fenomenografisk intervjustudie på lärare som undervisar i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tove Svensson; [2022]
  Nyckelord :Reading comprehension; conceptions; phenomenography; teaching; grade 4–6; Läsförståelse; uppfattningar; fenomenografi; undervisning; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur lärare, som undervisar i årskurs 4–6, kan uppfatta fenomenet läsförståelse. Forskning om läraruppfattningar av läsförståelse är begränsad och fler undersökningar bör genomföras. LÄS MER

 4. 4. Lärare i fritidshemmets upplevelse av läroplanens funktion i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Tobias Widman; Haris Hadzalic; [2022]
  Nyckelord :fritidshem; förutsättningar; lärare i fritidshem; läroplan; läroplansteori; ramfaktorer; realisering; transformering;

  Sammanfattning : Fritidshemsverksamheten har sedan år 2016 fått ett eget kapitel i den svenska läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2019a). Detta kapitel har medfört en större konkretisering av läraren i fritidshemmets yrkesuppdrag med beskrivning av syfte och ett centralt innehåll för verksamhetsplanering. LÄS MER

 5. 5. Samplaneringsprocessen - från läroplan till lektionsutfall : En fallstudie av samplanering mellan klasslärare i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Denise Kindstedt; Frida Österklint; [2022]
  Nyckelord :samplanering; kollegialt samarbete; autonomi; improvisation; likvärdighet; ramfaktorteori; samverkan;

  Sammanfattning : Samplanering har visat sig vara ett svårdefinierat begrepp och ett begrepp som förekommer i många olika kontexter. Samplaneringens exakta innebörd blir därför svår att förstå. Tidigare forskning visar på begränsningar inom området, när begreppet samplanering förekommer tas det upp med andra närliggande begrepp. LÄS MER