Sökning: "styrdokument på engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden styrdokument på engelska.

 1. 1. Ett tveksamt kunskapskrav : En kvalitativ studie om lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav på undervisning och bedömning av muntliga strategier i engelska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Walderot; [2019]
  Nyckelord :Strategies; oral communication; interaction; assessment; oral competence; teaching methods; second language learning; second language acquisition; Strategier; muntlig kommunikation; interaktion; bedömning; muntlig kompetens; undervisningsmetoder; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Då strategier är vagt beskrivna i styrdokument och svåra att observera hos elever är studiens syfte att undersöka några lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav när det gäller undervisning och bedömning av strategier i muntlig kommunikation i engelska och slutligen utifrån litteratur ge exempel på hur det kan konkretiseras i klassrummet. Genom kvalitativa metoder inom fenomenologin har observationer och intervjuer med tre lärare genomförts och analyserats. LÄS MER

 2. 2. Lika förutsättningar, olika förhållningssätt? : En studie om hur styrdokument, pedagogisk grundsyn och kultur påverkar förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Pernilla Harrysson; Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :Svensk läroplan för förskola; Early childhood curriculum; Ramfaktorperspektiv; Frameperspektiv; Pedagogisk grundsyn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för olika förskollärares förhållningssätt, i relation till styrdokument, pedagogisk grundsyn och kultur. Under våren 2017 gjorde vi vår verksamhetsförlagda utbildning på en skandinavisk skola där det arbetade både svenska och engelska förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörskap i skolan : vad tycker lärare i årskurs 1-3?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Friberg; Sanna Neimark; [2016]
  Nyckelord :Entrepreneurship; teacher; attitudes; primary school;

  Sammanfattning : Ordet entreprenörskap skrevs in i grundskolans läroplan 2011 och ingår idag i skolans uppdrag. Entreprenörskap är i ropet såväl internationellt som nationellt och begreppet har letat sig in i styrdokument via Europarådet och regeringskansliet. LÄS MER

 4. 4. Läsa för att lära : Om lärares och elevers inställning till skönlitteratur som verktyg i främmandespråksundervisning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lisa Dissler; [2015]
  Nyckelord :engelska; dialogicitet; pedagogiska metoder; läsaktiviteter; styrdokument;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how teachers and pupils experience the use of fictional literature as a tool for language development in the teaching of English as a foreign language. Through surveys and interviews and with Vygotsky’s theory on development in a social environment as a theoretical base, I examine which methods are used to promote language development and also which functions pupils and teachers consider fictional literature to have in the teaching of English. LÄS MER

 5. 5. Självbedömning- En studie av självbedömning i grundskolans senare år

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sandra Gabrielsson; [2014]
  Nyckelord :bedömning; bedömningsmatris; formativ bedömning; självbedömning; återkoppling;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument anger att eleverna ska öva upp sin förmåga att bedöma sina egna prestationer. Denna empiriska undersökning av kvalitativ karaktär har som syfte att synliggöra hur självbedömning utvecklar elevernas skriftliga förmåga i engelska för grundskolans senare år genom att besvara hur väl elevernas förmåga att bedöma sina egna texter på engelska utvecklas samt hur kvalitén på elevernas skrivna texter utvecklas av arbete med självbedömning under undersökningsperioden. LÄS MER