Sökning: "styrdokument på engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden styrdokument på engelska.

 1. 1. Anonymiserad kamratrespons : Perspektiv på möjligheter och begränsningar i gymnasiets engelska skrivundervisning

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Mari Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Anonymiserad kamratrespons; kamratrespons; engelska; skrivundervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Kamratrespons där eleverna fungerar som resurser för varandra är en central del av den formativa bedömningen. Beroende på klassrumsmiljön är en konstruktiv kamratrespons dock mer eller mindre lätt att få till stånd. Detta utvecklingsarbete skedde i en klass som går andra året på ett gymnasialt ekonomiprogram. LÄS MER

 2. 2. What’s the question? : En innehållsanalys av frågor som relateras till texter i läromedel för engelska i årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Skoog; [2019]
  Nyckelord :läromedel; läromedelsfrågor; engelskundervisning; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Lärobokstexter är vanligt förekommande i engelskundervisningen, där läromedlen ofta innefattas som vägledning och struktur för läraren och eleverna. Enligt tidigare forskning kan de frågor som relateras till läromedelstexterna ses som en form av stöttning där eleverna genom dem kan främja sin läsförståelse och språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller inte vara en språkbrukare av engelska – ett andraspråkssocialisationsperspektiv på engelskämnet i styrdokumenten : En diskursanalytisk studie av styrdokumenten som berör engelskundervisningen för årskurserna 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Viktoria Alveryd; [2019]
  Nyckelord :andraspråkssocialisation; kommunikativ kompetens; styrdokument åk 4 till 6; engelskämnet; funktioner av engelska; kontext; Lgr 11;

  Sammanfattning : As globalization becomes a more and more recognized phenomenon with an increased flow of goods, people and information across nations’ boarders, the way we communicate is influenced. The act of communication has turned from more traditional means of communicating correctly between mostly native speakers to newer ways where the main goal is to achieve understanding between participants, whether they have the same origin or not. LÄS MER

 4. 4. Målspråksanvändning i engelskundervisningen : Good or dålig?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alice Bagdagoljan; Josefine Silow; [2019]
  Nyckelord :Målspråksanvändning; språkundervisning; muntlig kommunikation; engelska;

  Sammanfattning : Titeln på denna kunskapsöversikt syftar dels till att ge en förklaring av arbetets innehåll men den syftar också dels till att skapa ett intresse för dig som läsare genom en mer skämtsam användning av språkväxling i skriven form, då språkväxling är en del av dagens engelskundervisning och språkundervisning världen över. Målspråksanvändning har länge varit ett huvudämne inom forskningen om undervisning i främmande språk och där ställs många olika tolkningar mot varandra. LÄS MER

 5. 5. Ett tveksamt kunskapskrav : En kvalitativ studie om lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav på undervisning och bedömning av muntliga strategier i engelska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Walderot; [2019]
  Nyckelord :Strategies; oral communication; interaction; assessment; oral competence; teaching methods; second language learning; second language acquisition; Strategier; muntlig kommunikation; interaktion; bedömning; muntlig kompetens; undervisningsmetoder; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Då strategier är vagt beskrivna i styrdokument och svåra att observera hos elever är studiens syfte att undersöka några lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav när det gäller undervisning och bedömning av strategier i muntlig kommunikation i engelska och slutligen utifrån litteratur ge exempel på hur det kan konkretiseras i klassrummet. Genom kvalitativa metoder inom fenomenologin har observationer och intervjuer med tre lärare genomförts och analyserats. LÄS MER