Sökning: "styrdokument uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade orden styrdokument uppsats.

 1. 1. Undervisning i fritidshemmet : konstruktionen av undervisningsbegreppet i gränslandet mellan två traditioner

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christian Andersson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; undervisning; kapitel 4; läroplan; lgr11; diskursanalys;

  Sammanfattning : Fritidshemmet erhöll från och med höstterminen 2016 en mer uttalad plats i styrdokumenten i och med att verksamheten fick ett eget kapitel i läroplanen. Makthavarna bakom läroplanskapitlet framhöll klart och tydligt att det handlade om ett förtydligande av uppdraget, inte en förändring av detsamma. LÄS MER

 2. 2. Elevers röster : - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Roos; Linda Hansson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Elever i behov av särskilt stöd; Inflytande; Pedagogisk inkludering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hansson, Linda och Roos, Jeanette (2020). Elevers röster - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges? / Students’ voices – How are students’ voices considered in to account in action programs? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Från religion till humanvetenskap : En historisk diskursanalys av Kriminalvårdens styrdokument

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henrik Sahlin; Karl Chef Lilja; [2021]
  Nyckelord :Kriminalvården; kristendom; rationalitet; humanism; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar Kriminalvårdens ideologiska utveckling genom att analysera interna och externa styrdokument från tre tidsperioder: 1923, 1963-1968 och 2008-2020. Uppsatsen undersöker hur den kristna diskursen och den kristna praktiken inom Kriminalvårdens verksamhet successivt har ersatts som en del av samhällets övergripande rationaliseringstendenser. LÄS MER

 4. 4. Konkurrensförhållandet mellan kultur och ekonomi : En idéhistorisk analys av spänningsförhållandet mellan kultur och ekonomi i svenska kulturpolitiska dokument

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Helmersson; [2021]
  Nyckelord :Culture; economics; history of ideas; intellectual history; history; Sweden; hermeneutics; semiotic discourse analysis; discourse theory; discourse analysis; politics; cultural studies; Kultur; ekonomi; kulturpolitik; idéhistoria; historia; Sverige; hermeneutik; semiotisk diskursteori; diskursanalys; politik; kulturstudier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera två för Sverige betydelsefulla kulturpolitiska styrdokument, för att analysera hur relationen mellan kultur och ekonomi gestaltas i respektive diskurs. Genom att jämföra 1970-talets med det tidiga 2000-talets kulturpolitik, med de kulturella och ekonomiska begreppens historiska utveckling från senmedeltiden och framåt, förklaras det spända förhållandet mellan kultur och ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Andningsövningar i klassen – bra förutsättning för studiero? : En kvalitativ studie om studiero och andningsövningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lidija Radmilac; [2021]
  Nyckelord :Andning; andningsövningar; medveten närvaro; studiero; musikundervisning; skolan. !;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie med hermeneutiskt perspektiv som utforskar andningsövningar utförda i början av musiklektionen i högstadiet under fyra veckors tid. Syftet med denna undersökning är att se på vilket sätt en kort andningsövning i början av lektionen kan bidra till studiero i klassen. LÄS MER