Sökning: "styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 3519 uppsatser innehållade ordet styrdokument.

 1. 1. Hur ska det gå? Hen är ju 3 år yngre. Särskilt begåvade elevers och en specialpedagogs upplevelser av acceleration ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Stoll Carmryd; [2024-02-05]
  Nyckelord :särskild begåvning; särbegåvad; acceleration; specialpedagog;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om de elever och studenter som ligger runt de 15 % som är över normalfördelningskurvan begåvningsmässig, elever och studenter som jag benämner särskilt begåvade. De är elever som har rätt till specialpedagogisk hjälp enligt Skollag och styrdokument men inte alltid får det. LÄS MER

 2. 2. Likheter och skillnader på Sveriges förlossningskliniker beträffande födsel i vatten - Evidensbedömning med GRADE av styrdokument avseende vattenförlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Elmäng; Julia Lind; Marie Karlsson; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenfödsel; barnmorskor; evidensbaserad vård; GRADE; lagar; styrdokument; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenfödsel har skett i alla tider, men under 1990-talet försvann det från klinikerna i Sverige. Befintlig forskning visar att det finns många fördelar med vattenfödsel, så som minskad risk för bristning, mindre interventioner och att det är kostnadseffektivt för landstinget. LÄS MER

 3. 3. "Att få med alla på tåget" : En kvalitativ studie kring hur rektorer i sin ledarroll organiserar och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Ekman; Ebba Hagberg; [2024]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; rektor; förskola; pedagogisk dokumentation; kvalitet; ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra till en ökad förståelse kring hur rektorer i sin ledarroll organiserar och planlägger, samt följer upp det systematiska kvalitetsarbetet i deras verksamma förskolor. Studien är byggd på en kvalitativ forskningsmetod, där den empiriska insamlade datan består av genomförda intervjuer med rektorer. LÄS MER

 4. 4. Lärare i idrott och hälsas uppfattningar om psykisk hälsa i undervisningen : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas uppfattningar om psykisk hälsa i relation till styrdokument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Arbus Jonathan; Fagö Micael; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idrott och hälsa ska ge elever förutsättningar och verktyg för att kunna ta ansvar för sin hälsa. Trots det ökar den psykiska ohälsan idag hos elever inom skolmiljön (Socialstyrelsen, 2016). LÄS MER

 5. 5. Svensk litteraturhistoriekanon : En innehållsanalytisk studie av läromedel för kursen Svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Viking Henrik Mikael Freij; [2024]
  Nyckelord :kanon; litteratur; läromedel; kulturkanon; litteraturkanon; epoker; författare; svenskämnet; Svenska 2; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : Sveriges kanondebatt har tagit ny fart efter att Tidöpartierna gått ut med att de vill introducera en svensk kulturkanon som ska användas i skolan. En kulturkanon som inkluderar litteratur kan vara användbart för lärare i sin planering av undervisningsmomentet litteraturhistoria då skolans centrala styrdokument inte bidrar med tillräcklig information. LÄS MER