Sökning: "styrelsedemografi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet styrelsedemografi.

  1. 1. Medarbetarrepresentation i styrelse för en hållbar framtid? - En studie om medarbetarrepresentation i svenska styrelser och dess möjliga inverkan på hållbarhetsprestation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karl Hellberg; Sanna Axelsson; [2018-02-06]
    Nyckelord :Medarbetarrepresentation; styrelsedemografi; CSR; Corporate governance;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under lång tid sågs företag som en vinstmaximerande enhet somtjänade sin aktieägare. Inte sällan kännetecknades denna relation av kortsiktighet som var ettpotentiellt hinder för hållbarhet. LÄS MER