Sökning: "styrkort ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden styrkort ekonomi.

 1. 1. Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Erica Sundström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; Balanced scorecard; Performance management; Adjustment; Perspectives; New Public management; NPM; Kaplan Norton; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Resultatbaserad styrning; Anpassning; New Public Management; NPM; Kaplan Norton;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar att offentliga verksamheter tillämpar balanserat styrkort anpassat till dess specifika verksamhet. Antalet studier som behandlar anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet är begränsat vilket leder till att studien syftar till att belysa hur balanserat styrkort anpassas till svensk offentlig verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsstyrkort : Upplevda möjligheter och begränsningar i kommunal ledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Degerkvist; Cecilia Fogelberg Persson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Balanced Scorecard; SBSC; Public sector; Municipalities; Sustainable measures; Cause and effect relationship; Hållbarhetsstyrkort; Offentlig sektor; Kommuner; Hållbarhetsmått; Orsak- och verkansamband;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: Hållbarhet tar allt större plats i samhällsdebatten idag, vilket har lett till högre krav på kommunal hållbarhetsstyrning. Tidigare forskning lyfter fram balanserat styrkort som ett styrmedel för hållbarhetsstyrning. LÄS MER

 3. 3. Designen av balanserat styrkort- En studie om en privat organisation som finansieras av offentliga medel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Håkan Strauss; Markus Rasmussen; [2016]
  Nyckelord :balanserat styrkort;

  Sammanfattning : Titel: Designen av balanserat styrkort – En studie om en privat organisation som finansieras av offentliga medel.Författare: Håkan Strauss och Markus RasmussenHandledare: Anders WrenneInstitution: Managementhögskolan – Blekinge Tekniska HögskolaKurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoängSyfte: Den här studien avser att bidra med kunskap om hur en organisations ägarstruktur och finansieringsstruktur påverkar designen av balanserat styrkort. LÄS MER

 4. 4. Dataanalys för affärsutveckling : Hur kan multimediaföretag analysera användardata för att främja affärsutvecklingen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Edwin Li; Rickard Johansson; Bram Viktor; [2016]
  Nyckelord :Dataanalys; Affärsutveckling; Edwin Li; Rickard Johansson; Viktor Bram; Industriell Ekonomi; Java; Affärsutveckling;

  Sammanfattning : Moderna företag inom nyhetsindustrin samlar stora mängder data för att evaluera effektiviteten av sin dagliga verksamhet, förbättra kundvärdet och fatta långsiktiga, strategiska beslut. Multimedia och datormolnets framfart under de senaste åren har lett till stora omvandlingar av hela nyhetsindustrin, men de ledande affärsmodellerna har varit långsamma på att anpassa sig till de nya förhållandena. LÄS MER

 5. 5. Balanserat styrkort i svenska kommuner : En studie av upplevd användbarhet och användarvänlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Lilja Engström; Marlene Hoffmann; [2016]
  Nyckelord :Balance scorecard; management accounting; performance management; strategic management; public sector; local government; local government organisations LGO’s ; municipalities; scorecard usage; user-friendliness; usefulness; ease of use; Balanserat styrkort BSC ; verksamhetsstyrning; prestationsstyrning; strategisk styrning; offentlig sektor; lokalförvaltning; kommunal styrning; styrkortsanvändning; användarvänlighet; användbarhet.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur styrkortsanvändning hos svenska kommuner upplevs av involverade chefer, särskilt sett till användbarhet och användarvänlighet.Metod: Denna studie antar ett kvalitativt och tolkningsinriktat synsätt och har en abduktiv ansats. LÄS MER