Sökning: "styrmått"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet styrmått.

 1. 1. Vad påverkar kapitalstruktur? - En studie på svenska börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Axelsson; Elof Albrektsson; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; påverkansfaktorer; börsnoterade bolag; fastigheter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur olika faktorer påverkar svenska börsnoterade fastighetsbolag. Studien är baserad på en kvantitativ metod. Den insamlade empirin har bearbetats i MS Excel för att erhålla finansiella styrmått. Studien grundar sig i tidigare forskning för hur olika faktorer påverkar val av kapitalstruktur. LÄS MER

 2. 2. Kassalikviditetens påverkan på företagsprestationer : En multi-metod studie av aktiebolag i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Holmkvist; Erik Örtqvist; [2017]
  Nyckelord :Kassalikviditet; företagsprestationer; lönsamhet; vinstmarginal; avkastning på totalt kapital.;

  Sammanfattning : Ekonomiska problem kan ses som den främsta anledningen till att företag går i konkurs och startskottet är oftast förknippat med likviditetsbrist. Tidigare forskning om likviditetens betydelse är inte entydig. Empiriska resultat tyder snarare på att det kan finnas en avvägning mellan likviditet och lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Mikrobryggeriernas lönsamhet -Hur står sig de svenska mikrobryggerierna lönsamhetsmässigt mot de stora koncernerna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Mossberg; Fredrik Bergqvist; [2016-12-13]
  Nyckelord :Räntabilitet; Lönsamhet; Mikrobryggerier; Entreprenörskap; Hävstångseffekten; Extremvärden och Ö;

  Sammanfattning : Bakgrundochproblem:Det går vågor inom mikrobryggeribranschen, det hartidigare i historien varit många aktiva bryggare i Sverige och världen över. Det komdock en slags mikrobryggeri död under 1900-talet som ännu påverkar genom att ettfåtal bryggerier har den största delen av marknaden. LÄS MER

 4. 4. Styrning - En form av jonglering? : En studie av styrningen inom Handelsbanken och Nordea

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jenny Holm; [2015]
  Nyckelord :Styrprocess; Styrverktyg; Styrmått; Nyckeltal; Storbank; Finansiella mått; Icke-finansiella mått; Värdeorienterad styrning; Kostnadsorienterad styrning; Benchmarking;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom begreppen styrprocess, styrverktyg och styrmått försöka skapa en förståelse för hur styrningen skiljer sig åt mellan Nordea och Handelsbanken för att identifiera eventuella skillnader mellan bankerna.   Metod: Denna studie har ett hermeneutiskt inslag och genomförs med hjälp av en kvalitativ arbetsmetod samt en abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter med Balanced Scorecard : En undersökning av vilka svårigheter det finns med Balanced Scorecard

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marina Jelcic; Camilla Nordahl; [2015]
  Nyckelord :balanced scorecard; styrkort; svårigheter; kritik;

  Sammanfattning : Balanced Scorecard hade en blomstrande period med snabb spridning under 90-talet. Dock har det nu gått mer än 20 år sedan Balanced Scorecard först introducerades och modellen har blivit kritiserad. Kritiken visar på att det förekommer tvivel om Balanced Scorecard som styrmodell. LÄS MER