Sökning: "styrmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade ordet styrmedel.

 1. 1. Policyanalys åt Klimatpolitiska rådet : Kortsiktsscenarier över Sveriges territoriella växthusgasutsläpp som verktyg för att utvärdera politik

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :David Lundberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet tas ett verktyg fram för att utreda i vilken takt Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskar. Det görs genom att konstruera kortsiktsscenarier av what-if-typ. LÄS MER

 2. 2. Autonoma fordons påverkan på morgondagens trafiksäkerhetsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Kalle Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; Autonoma fordon; Vinter; Styrmedel; Stadsplanering; Digitalisering; Framtid;

  Sammanfattning : Väginfrastrukturen är i konstant utveckling, parallellt sker en teknisk utveckling och ökning iantalet fordon som färdas på infrastrukturen. För att inte riskera att skadade och döda itrafiken ökar, behöver trafiksäkerheten utvecklas för att möta dessa nya anspråk i trafiken. LÄS MER

 3. 3. Styrmedel för en mer effektiv användning av biomassa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :David Zetterberg; [2020]
  Nyckelord :kraftvärme; effektivisering; klimat; fossilfritt; biodrivmedel; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : The goal of this master’s thesis was to formulate new policies or propose changes to existing ones to increase the efficiency in the use of natural resources in form of biomass. The work was conducted by discovering potential inefficiencies in the energy sector and industry with regards to the use of biomass. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapens påverkan av globaliseringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niklas Melin; [2020]
  Nyckelord :didaktik; globalisering; samhällskunskap; politik; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hela vår värld är påverkad av globaliseringen. Vi har kommit närmre varandra och ekonomi, kultur, information, utbildning, m.m. överförs över nationsgränser allt fortare i vår digitali-serade värld. LÄS MER

 5. 5. ”Stick i stäv med värdeorden” : En kvalitativ fallstudie om internkommunikation kopplat till värdeord

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Abramsson; Emma Ottenström; [2020]
  Nyckelord :core values; organizational culture; internal communication; communication channels; värdeord; organisationskultur; internkommunikation; kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : Det har under flera århundranden pågått en process där människors arbetsplikt har ersatts av en efterfrågan av balans, meningsfullhet och kvalitet för individen på arbetet. Denna förändring har motiverat organisationer att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke, då ”starka varumärken får sin kraft inifrån” (Parment, Dyhre & Lutz, 2017, s. LÄS MER