Sökning: "styrmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet styrmetoder.

 1. 1. Wireless Power Transfer : Machine Learning Assisted Characteristics Prediction for Effective Wireless Power Transfer Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Shamsul Arefeen Al Mahmud; [2020]
  Nyckelord :Wireless power transfer; Machine learning; Coupling strength estimation; Load impedance estimation; Multi-transmitter wireless power transfer systems; Trådlös kraftöverföring; maskininlärning; uppskattning av kopplingsstyrka; uppskattning av belastningsimpedans; Multisändare trådlösa kraftöverföringssystem;

  Sammanfattning : One of the main challenges in wireless power transfer (WPT) devices is performance degradation when the receiver’s position and characteristics vary. The variations in the system parameters such as load impedance and coupling strength in WPT devices affect performance characteristics such as output voltage and power. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning i svenska skivbolag : en kvalitativ studie om hur svenska skivbolags ekonomistyrning karaktäriseras utifrån ett traditionellt och modernt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Lejdeby; Gustav Ewerklou; [2020]
  Nyckelord :Traditional management accounting; Modern management accounting; Management Accounting; Organization structure; Control vs Empowerment; Traditional budgeting; Beyond Budgeting; Activity-based costing; Performance measurements; Record labels; Music industry; Popular Culture; raditionell ekonomistyrning; Modern verksamhetsstyrning; Management Accounting; Organisationsstruktur; Control vs Empowerment; Traditionell budgetering; Beyond Budgeting; ABC-kalkylering; Prestationsmätning; Skivbolag; Musikbranschen; Populärkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har riktats kritik mot den traditionella ekonomistyrningen vilket har gjort att moderna styrmetoder och verktyg växt fram för att komplettera ekonomistyrningen. De faktorer som tvingat fram den moderna styrningen går även att se i musikbranschen. LÄS MER

 3. 3. Optimal Control Model for an Autonomous Underwater Vehicle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Holm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main goal with this thesis was to develop an optimal control model for anautonomous underwater vehicle (AUV) and evaluate whether reference trackingusing Model Predictive Control (MPC) based on a linear dynamics modeldescribing all six degrees of freedom (DOF) is a suitable method for waypointnavigation. MPC is an advanced receding horizon optimal control method capableof including constraints in the optimization. LÄS MER

 4. 4. En pandemi, leder till en ökad styrning av teknologi - En kvalitativ fallstudie om gymnasielärares upplevelse av skiftet till distansundervisning under Corona-krisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Ericsson; Albin Waldeck; Olle Stenbäck; [2020]
  Nyckelord :Organisational control; technological control; online education; high school teachers; control in school; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: A pandemic leads to increased technological control Seminardate: 2020-06-03 Authors: Karin Ericsson, Olle Stenbäck and Albin Waldeck Advisor/s: Jens Rennstam Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor Degree Project in Organization Undergraduate level, 15 University Credits Points Key words: Organisational control, technological control, online education, high school teachers, control in school Purpose: The purpose of our study is with the use of a control perspective, try to understand the meaning of technology in school during a sudden shift towards online education, as result of the Corona pandemic. We intend to achieve this by examining how teachers experience and are affected by an imposed technological control. LÄS MER

 5. 5. Styrning med inhyrda i personalstyrkan : En kvalitativ fallstudie som undersöker den inhyrda personalens in-/exkludering i olika styrmetoder samt dess effekt på ett målkongruent beteende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Fröström; Anna Asplund; [2019]
  Nyckelord :Temporary staff; formal control system; informal control system; goal congruence; goal congruent behaviour.; Inhyrd personal; formell styrning; informell styrning; målkongruens; målkongruent beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av inhyrd personal har ökat till följd av ett ökat krav på flexibilitet och ingår numera allt oftare i personalstyrkan. Däremot inkluderas sällan den inhyrda personalen i den styrning som utformats för den ordinarie personalen. Styrning används för att påverka personalens beteenden så att de blir målkongruenta. LÄS MER