Sökning: "styrning i vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden styrning i vägledning.

 1. 1. Att vara i ett maktnätverk : En kvalitativ studie av pedagogers berättelser kring olika diskurser om barn i relation till utmanande situationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emmy Kristensson; Mimmie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Diskurs; Makt; Normalisering; Disciplinering; Utmanande situationer;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser att belysa olika diskurser om barn i förskolan i relation till utmanande situationer samt den makt som utspelar sig i relationer mellan pedagog och barn. Makt kan utspela sig genom det uppdrag som pedagoger i förskolan har, att genom styrning och vägledning forma barn för att anpassas till samhällets normer och värderingar. LÄS MER

 2. 2. Normkritisk vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Bengtsson; Ann-Maarit Hassel; [2020]
  Nyckelord :Normer; Normkritisk pedagogik; Studie- och yrkesvägledare; Social rättvisa; Värderingar;

  Sammanfattning : Normer är grundade på våra föreställningar och attityder om det som anses vara normalt eller det som i motsats kan vara avvikande och därmed icke-normalt. Attityder kan leda till att det uppstår reproduktioner som begränsar individens möjligheter i sin karriärutveckling. LÄS MER

 3. 3. Individanpassat brandskydd : En studie om hur dödsbränder kan minskas för ålderskategorin 65 år och äldre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Arvid Franzén; Richard Lundstedt; [2020]
  Nyckelord :Individualized fire protection; fire protection in the elderly; cost and benefit analysis; Fire protection; Vision zero against fatal fires; Individanpassat brandskydd; IAB; brandskydd hos äldre; kostnad- och nyttoanalys; Brandskydd; Nollvision mot dödsbränder;

  Sammanfattning : Äldre är överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken där 90 procent av bostadsbränderna som inträffar i Sverige drabbar personer över 65 år. 2011 presenterade MSB en nollvision med målet att ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av brand, för att motverka att bland annat äldre omkommer och för att höja kunskapen kring individanpassat brandskydd hos kommunerna. LÄS MER

 4. 4. ”E-vägledning, chatt eller vad det nu blir. Det är bara att gilla läget” : Studie- och yrkesvägledares uppfattningar om yrkets digitalisering

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledningens digitalisering; informations- och kommunikationsteknik IKT; e-vägledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka studie- och yrkesvägledares uppfattningar om arbetet med digitala verktyg. Utgångspunkten var att undersöka hur vägledaren uppfattar styrdokumenten, verksamhetens interna styrning och individer i behov av vägledning och deras förväntningar om digitalisering. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering i befintlig bebyggelse utifrån ett CO2-perspektiv : En studie av flerbostadshus från miljonprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Nelly Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Apartment buildings; Million Programme; Energy efficiency; Energy measures; CO2-perspective; CO2-payback; Emission factor; Flerbostadshus; Miljonprogrammet; Energieffektivisering; Energiåtgärder; CO2-perspektiv; CO2-payback; Emissionsfaktor;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads- och servicesektorn för cirka 40 % av landets totala energianvändning. Byggnader äldre än 30 år har ofta en god energibesparingspotential och energieffektivisering av dessa byggnader kan bidra till att uppnå energi- och miljömålen. LÄS MER