Sökning: "styrningsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet styrningsverktyg.

 1. 1. Konsten att motivera genom mätning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicklas Magnusson; Samuel Persson; [2023-06-27]
  Nyckelord :Prestationsmätningar; motivation; målsättningar; mått; belöningssystem; dysfunktionellt beteende;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Prestationsmätningars användning på arbetsplatsen har utvecklats under en lång tid och är idag ett givet styrningsverktyg i de flesta organisationer. Tidigare forskning visar att verktyget kan användas till olika syften och vara utformad på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Statligt arbete mot våldsbejakande extremism : En jämförande fallstudie kring Polismyndighetens och Skolverkets arbete för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Oskar Hoset; [2023]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Skolverket; Radikalisering; Våldsbejakande extremism; Preventionsåtgärder; Governmentality; Styrningsverktyg;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to develop a deeper understanding about how Swedish governmental agencies can differ in how they handle radicalization and violent extremism as a community problem. The reason behind this study is the growth of attention on young western citizens being radicalized and involved in terrorist activity during the last decade. LÄS MER

 3. 3. Metodik för framtagning av viktiga KPI:er för transparens i produktionen

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amir Nazari; Gary Hemmingsson; [2023]
  Nyckelord :KPI; Daily management; digital dashboards; analogue dashboards; improvement work; lean; visuality; KPI; Daglig styrning; Digitala tavlor; analoga tavlor; förbättringsarbete; Lean; visualitet;

  Sammanfattning : Digitalisering har lett till att kunder fått ökade möjligheter att välja mellan produkter från olika leverantörer. Inte minst inom tillverkande industrier har man sett en skiftning från massproduktion till alltmer kundstyrd produktion, där utbudet av varor är större och kunden nästan helt ligger i fokus vid produktion av varor. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk dokumentation i förskolan : En undersökning av förskollärares uppfattningar om sitt arbete med pedagogisk dokumentation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Agnes Ringia Vallin; [2023]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; förskolan; förskollärare; barns delaktighet; fenomenografi;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förskollärares uppfattningar om sitt arbete med pedagogisk dokumentation. Datamaterial har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer av förskollärare. Studiens utgångspunkt är fenomenografiska teoretiska perspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Lite vind i segel som avgör" : En kvalitativ fallstudie om medborgardialogens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Söderberg; [2023]
  Nyckelord :Participatory governance; Participatory governance arrangements; Medborgardialog; Förtätning; Offentlig förvaltning; Deltagande styrning; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : Huruvida medborgardialog ämnar att stärka demokratin eller legitimera stadsutvecklingen är i många fall tvetydigt, men oavsett motiv har det en stark inverkan på dialogens utformning och effekt. Studien har därmed som avsikt att beskriva med vilket syfte som medborgardialog används som styrningsverktyg vid förtätning. LÄS MER