Sökning: "styvförälder"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet styvförälder.

 1. 1. Bakom kulisserna- En integrativ litteraturstudie om barns resiliens vid bevittnat våld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Denise Lindqvist; Simone Sahlin; [2018]
  Nyckelord :Barn som bevittnat våld; resiliens; genus; hegemonisk maskulinitet; normativ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande integrativa litteraturstudie är att undersöka hur begreppet resiliens och utvecklandet av detsamma kan relateras till de skyddsfaktorer som identifieras i forskning kring barn som bevittnat våld mellan föräldrar eller styvförälder i hemmet. Insamling av data har aktualiserats genom systematisk litteratursökning och en tematisk analys har använts för att analysera resultatet. LÄS MER

 2. 2. Skyldig att ingripa - Om personkretsen vid de oäkta underlåtenhetsbrotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Wohlin; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; garant; garantansvar; garantställning; garantläran; rättspliktsteorin; NJA 2013 s. 588; Jareborg; underlåtenhet; oäkta underlåtenhetsbrott; personkrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att behandla problematiken med garantlärans syfte och avgränsande funktion. I svensk rätt saknas en allmän plikt att hjälpa nödställda. Det är dock möjligt att ålägga person handlingsplikt även i svensk rätt, nämligen genom användandet av garantläran. LÄS MER

 3. 3. Vem ska skydda ett barn? Om styvföräldrars garantansvar för sina styvbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Holm; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; garantansvar; garantläran; underlåtenhetsbrott; rättspliktsteorin; handlingsplikt; nära levnadsgemenskap; frivilligt åtagande; NJA 2013 s. 588; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, med en rättsdogmatisk metod, utreda huruvida en styvförälder kan inta ställning som skyddsgarant för sina styvbarn och därigenom hållas ansvarig för ett oäkta underlåtenhetsbrott. En förutsättning för att en person ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för att genom underlåtenhet orsaka en viss effekt är att hen befinner sig i garantställning. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar relationerna i styvfamiljen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Wiveca Green; [2015]
  Nyckelord :Stepparent; Reconstructed family; Parenting; Stepchild; Relationships; Network family; Stepmother; Stepfather; Styvförälder; Bonusförälder; Bonusbarn; Ombildad familj; Styvfamilj; Relationer; Styvförälderroll; Nätverksfamilj; Styvbarn; Styvmamma; Styvpappa; Styvmor; Styvfar;

  Sammanfattning : Studien undersöker styvföräldrars upplevelse av vilka faktorer som påverkar relationerna och samspelet i styvfamiljen. Frågeställningen är: Vilka faktorer upplever styvföräldrar påverkar relationerna i styvfamiljen? Undersökningen är en kvalitativ studie med fem intervjuer av styvföräldrar. LÄS MER

 5. 5. Styvföräldrars delaktighet i familjebehandling sett ur tre perspektiv-styvförälderns, förälderns och behandlarens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pia Bredberg; Henriette Hallin; [2015]
  Nyckelord :Styvföräldrar; styvfamiljer; barn; familjeterapi; familjebehandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka styvförälderns delaktighet i familjebehandling utifrån tre perspektiv; styvförälderns, förälderns och behandlarens. Genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer ställdes frågor till tre styvföräldrar och två föräldrar vilka genomgått familjebehandling inom kommunens socialtjänst respektive i två olika BUP-verksamheter. LÄS MER