Sökning: "subcapitata"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet subcapitata.

 1. 1. Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata : En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2018]
  Nyckelord :Toxicity test; subcapitata; EC50; ISO 8692; potassium dichromate; flow cytometry; cell counter; growth inhibition; Toxicitetstest; subcapitata; EC50; ISO 8692; kaliumdikromat; flödescytometer; cellräknare; tillväxtinhibering;

  Sammanfattning : Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). LÄS MER

 2. 2. Comparison of UV-C and Vacuum- UV induced AOT on the acute mortality of microalgae.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Eric McGivney; [2013]
  Nyckelord :Advanced oxidation technology; vacuum UV; UV-C; titanium dioxide; algae; Pseudokirchneriella subcapitata; Tetraselmis suecica; ballast water treatment;

  Sammanfattning : Advanced oxidation technology (AOT) has been used to destroy microorganisms in ballast water by breaking down the cell membranes. The primary objective of this study was to determine the effects of a ballast water treatment system that uses a combination of UV-C (λ=254 nm), Vacuum-UV (VUV; λ=185 nm) and photocatalytic titanium dioxide (TiO2) on a freshwater algae, Pseudokirchneriella subcapitata, and a marine algae, Tetraselmis suecica. LÄS MER