Sökning: "subject-specific concepts"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden subject-specific concepts.

 1. 1. Planerade aktiviteter inom ekologi inkluderande ämnesspecifika begrepp : En kvalitativ studie med förskollärare inom I Ur och Skur verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Ecology; planned activities; preschool teachers; subject-specific concepts; Ur och Skur; Ekologi; förskollärare; planerade aktiviteter; Ur och Skur; ämnesspecifika begrepp;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad förskollärare på I Ur ochSkur förskolor har för synpunkter på och erfarenheter av planerade aktiviteter, som inkluderar ämnesspecifika begrepp inom ekologi. Kvalitativa intervjuer av sex förskollärare verksamma inom två I Ur och Skur verksamheter iMellansverige har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Den språkutvecklande undervisningen i SO : En kvalitativ studie om hur fyra verksamma SO-lärare i grundskolans mellanår arbetar med språkutveckling i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ebru Celep Agrali; [2021]
  Nyckelord :language development; interaction; support; school- and everyday language;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how four different teachers in the social sciences subjects in elementary school work with language development. The research questions for this study are: In what way do teachers work on language development in their teaching within the socialsciences subjects? How do the teachers take regard to students’ language development? What are the teachers’ difficulties in working with language development in the social sciences subjects? What support do the teachers feel they need to be able to conduct language development teaching? Two methods have been used to answer the research questions. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers språkbruk för att stötta barns lärnade om vattnets fasövergångar i förskolan : En studie om pedagogers beskrivningar av att använda språket i planerade och spontana aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Ling; [2021]
  Nyckelord :Educators; language; phase transitisons; planned activities; spontaneous activities; Fasövergångar; pedagoger; planerade aktiviteter; spontana aktiviteter; språkbruk;

  Sammanfattning : The aim of the study is to bring knowledge about how educators use their language to support children’s learning of water phase transitions in planned and spontaneous activities. Data was collected through individual semistructured interviews, eight interviews were carried out. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys : En studie om läromedel i NO för åk 1-3 ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Ejderlind; Anna Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Second language students; teaching aid analysis; science education; primary school; conceptual understanding; andraspråkselever; läromedelsanalys; naturorienterande ämnen; lågstadiet; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to incrase knowledge about the support available in teaching materials in biology, physics and chemistry for grades 1-3, to strengthen students who have Swedish as a second language. In the Swedish school, there are many students who have a mother tongue other than Swedish. LÄS MER

 5. 5. Att främja elevers förståelse av ämnesspecifika begrepp : En kvalitativ studie om arbetet med ämnesspecifika begrepp inom samhällskunskapsämnet i årskurs 6

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Isabelle Kareem; [2020]
  Nyckelord :Civics; subject-specific concepts; concept development; concept definition maps; collaborative learning; Samhällskunskap; ämnesspecifika begrepp; begreppsutveckling; begreppskort; kollaborativt lärande;

  Sammanfattning : Researchers argue that students need to understand the language and the key concepts of each discipline to understand the academic content. The purpose of this study is to develop, analyze and evaluate a development project in civics. LÄS MER