Sökning: "subjekt objekt syn på kroppen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden subjekt objekt syn på kroppen.

 1. 1. Den spelande kroppen : En fenomenologisk studie om cellolärares syn på kroppen vid spel på cello

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Josefin Stenmark; [2017]
  Nyckelord :Cello; body; phenomenology; ergonomics; instrumental teaching; physical health; Cello; kroppen; fenomenologi; ergonomi; instrumentalundervisning; fysisk hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska och beskriva hur några cellolärare ser på fenomenet den spelande kroppen. I arbetets bakgrundskapitel ges en forskningsöversikt av musikers hälsa och skadeförebyggande instrumentalundervisning samt ett avsnitt om ”musikerergonomi”. LÄS MER

 2. 2. Om jag inte fått dansa, vem hade jag varit då? : en studie om dans och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anders Frisk; [2014]
  Nyckelord :Dance; Self-esteem; Self-confidence; Self-image; Upper Secondary School – Dance programme; Phenomenology; Merleau-Ponty; Dans; Självkänsla; Självförtroende; Självbild; Gymnasium - Estetiska programmet – Dans; Fenomenologi; Merleau-Ponty;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att ta reda på om elever som gått igenom gymnasiets estetiska dansprogram upplever att de genom dansen utvecklat/stärkt olika psykosociala förmågor samt fysiska kapaciteter. De frågeställningar studien utgick ifrån är:Uppger eleverna att dans som uttrycksform stärker självkänsla, självförtroende och självmedvetenhet?Uppger eleverna att dans som uttrycksform stärker kroppskontroll/kroppskännedom?Uppger eleverna att dans som uttrycksform utvecklar den sociala förmågan?Är det någon del av dansen (dansundervisningen) som verkar vara speciellt utvecklande vad gäller ovanstående frågeställningar?MetodMetoden som använts är en kvantitativ enkät med till viss del kvalitativa ansatser, där före detta elever på gymnasiets estetiska program med dansinsriktning utgjort undersökningsgruppen. LÄS MER

 3. 3. ”Att få pusselbitarna på plats”- en kvalitativ studie om långtidssjukskrivna kvinnors erfarenhet av bildterapi och basal kroppskännedom i grupp.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Thorsell; [2011-04-05]
  Nyckelord :Bildterapi; Basal kroppskännedom; Långtidssjukskrivna; Kvinnor;

  Sammanfattning : I denna studie talar fyra kvinnor om sina upplevelser av att stå utanför arbetsmarknaden och hur de med hjälp av bildterapi och basal kroppskännedom börjar omdefiniera synen på sig själva och sitt handlingsutrymme och på så sätt blir mer delaktiga i samhället. Syftet med denna studie är att undersöka långtidssjukskrivna kvinnors upplevelser och erfarenheter av att ha gått i bildterapi och basal kroppskännedom i grupp inom öppenpsykiatrin. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet integrerat i skolan - Pedadogers syn på kroppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Viola Alfredsson; Jenny Mattsson; [2007]
  Nyckelord :Den fenomenala kroppen; Merleau-Ponty; fenomenologin; daglig fysisk aktivitet; skolan; pedagoger;

  Sammanfattning : Vi har utfört en kvalitativ undersökning där vi på två olika skolor utfört djupintervjuer med pedagoger och rektorer samt gjort deltagande observationer under skoldagen. Vi har undersökt hur två skolor i Skåne arbetar med daglig fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Mötets primat: Jaget, mötet och dess förutsättningar i moderniteten

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Niklas Westberg; [2001]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad är ett medvetande och jag? Vad händer med den teori som fyller dessa begrepp med ett innehåll då denna förankras i en specifik livsvärld? Dessa två frågor bildar utgångspunkt för denna uppsats. Syftet är tvåfaldigt och utgörs dels av att med hjälp av George Herbert Mead och Maurice Merleau-Ponty utveckla en dialogisk teori om jagets och medvetandets genesis och dels att placera denna teori i moderniteten, för att därigenom beakta vad som händer med förutsättningarna i teorin, men också för den konkreta dialogen mellan människor - hur mötet kommer att gestaltas i moderniteten. LÄS MER