Sökning: "subjektiv objektiv hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden subjektiv objektiv hälsa.

 1. 1. Vårdgivares erfarenheter av hur patienter med demenssjukdom påverkas av sin vårdmiljö : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Ghannad Ghorsi; Adriana Mitic; [2021]
  Nyckelord :: Buildings; dementia; effect; garden; healthcare environment; impact; influence; older people; person-centered care; physical environment; therapeutic; Byggnader; demens; effekt; trädgård; vårdmiljö; påverkan; inflytande; äldre människor; personcentrerad vård; fysisk miljö; terapeutisk.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljön kan delas in i två kategorier, varav den ena är objektiv och den andra är subjektiv. Båda dessa miljöfaktorer påverkar livskvaliteten för personer med demens. Vårdmiljön inkluderar rum, byggnader, inom-/utomhus och trädgårdar. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan kontorsarbetares visuella trivsel i ljusmiljöer och en fysikalisk samt en perceptiv utvärdering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nathalie Olsson; Hanna Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Visual evaluation; visual environment; visual satisfaction; comfort; wellbeing; luminance; luminance ratio; office environment; office lighting; lighting environment; lighting quality; PERCIFAL; subjective experience; objective measuring; post occupancy evaluation; visuell utvärdering; visuell miljö; visuell trivsel; visuell komfort; trivsel; välbefinnande; luminans; luminansförhållande; kontorsmiljö; kontorsbelysning; ljusmiljö; ljuskvalitet; PERCIFAL; subjektiv uppfattning; objektiv mätning; efterkontroll;

  Sammanfattning : Syfte: Det råder brist på utvärderingar av belysningsanläggningar, vilket är ett viktigt verktyg för att få förståelse för brukares upplevelse, säkerställa en anläggnings kvalitet och förvärva kunskap till kommande projekt. Inomhusmiljön påverkar i hög grad människans hälsa och välbefinnande, där belysningen är en stor påverkningsfaktor. LÄS MER

 3. 3. Nöden har ingen lag - var går nödrättens gränser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Hedström; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Nöd; Nödrätt; Straffrättslig nödrätt; Ansvarsfrihet; Ansvarsfrihetsgrunder; Objektiva ansvarsfrihetsgrunder; Cannabisfallet; NJA 2017 s. 872; Tvång; Olaga tvång; Skadestånd vid nöd; Nödhandling; Försvarlighetsbedömning; Förutsebar nöd; Preventiv nöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 24 kap. 4 § brottsbalken stadgar att handlingar eller underlåtenheter som normalt utgör brott är tillåtna om de begåtts i nöd och inte är oförsvarliga. Nöd är en objektiv ansvarsfrihetsgrund som är tillämplig när fara hotar liv, hälsa, egendom eller allmänna intressen. I uppsatsen utreds denna s. LÄS MER

 4. 4. Att åka berg-och-dalbana utan säkerhetsbälte : Upplevelser av att leva tillsammans med en partner med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Akterhag Lyxell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk sjukdom som karaktäriseras av kraftiga affektiva svängningar. Att vara nära anhörig och informell vårdgivare till en person med bipolär sjukdom associeras med en påtaglig börda. Rapporter visar att 46% av informella vårdgivare uppvisar depressiv problematik. LÄS MER

 5. 5. Mobbning på arbetsplatsen - En studie av den rättsliga regleringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Celia Englund; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; mobbning; kränkande särbehandling; arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En arbetsmiljö är både fysisk och psykosocial. Den fysiska delen är enkel att överblicka eftersom den är objektiv, medan den psykosociala är lite mer komplicerad då den är subjektiv och personer uppfattar den olika. LÄS MER