Sökning: "subjektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade ordet subjektivitet.

 1. 1. Beskrivning av kommunikationen vid överrapportering och identifiering av svagheter och styrkor för patientsäkerheten : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebecca Cosmo; Julia Frölund; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Patricia Benner; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund Överrapportering, som kan grundas på olika former av kommunikation, har en central roll inom hälso- och sjukvård och sjuksköterskans arbete. Kommunikation kan förmedlas verbalt och icke-verbalt. Om den är bristande kan det äventyra patientsäkerheten och därmed leda till vårdskada. LÄS MER

 2. 2. ”Tycker jag att det är kul med matte så hoppas jag att jag för över det till barnen” : En kvalitativ studie om förskollärares attityders påverkan på barns lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Gustafsson; Amanda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Attitude; preschool; preschool teacher; mathematics; semi-structured interview; sociocultural theory; Attityd; förskola; förskollärare; matematik; semistrukturerade intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att synliggöra förskollärares attityder till matematik och hur attityderna påverkar barns matematiska lärande i förskolan. Detta undersöks genom ett sociokulturellt perspektiv och med fokus på de teoretiska begreppen kultur, mediering, språk, den proximala utvecklingszonen, matematik enligt Bishops modell, attityd och matematisk subjektivitet. LÄS MER

 3. 3. "Han är ju vår lagkapten" : Elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid betyg och bedömning i Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Madeleine Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Credibility; gender; grading and assessment; physical education; Betyg och bedömning; genus; Idrott och Hälsa; trovärdighet;

  Sammanfattning : Följande studies syfte är att undersöka elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid betyg och bedömning i Idrott och Hälsa. Vidare genomsyras studien av Hirdmans (2003) genusteori i syfte att studera huruvida genus påverkar elevernas syn på lärarens trovärdighet. LÄS MER

 4. 4. “På min avdelning är det ingen som bestämmer mer än någon annan” : En studie om ledarskap och positioneringar i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annamaria Olsson Lindau; Erhardsson Karin; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; ledarskap; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; diskurs; språk; subjektivitet; positionering; ansvar; förskollärare; barnskötare; distribuerat ledarskap; normativ styrning.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att beskriva och analysera hur ledarskap inom förskolans arbetslag konstrueras genom diskurser, men även diskutera positioneringar och ledarskap som möjliggörs och omöjliggörs för arbetslagets pedagoger. Med feministisk poststrukturalism som ett teoretiskt ramverk och med fokus på begreppen diskurs, språk, subjektivitet och positionering genomför vi en diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. "Jag vet inte om mina elever hade haft samma betyg hos en annan lärare" : En kvalitativ intervjustudie kring det gemensamma yrkesspråket och lärares tolkningar av de graderande värdeorden i kunskapskraven

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Max Neij; Max Eidstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur lärare i den svenska skolan ser på tolkningsbarheten i ämnesplanen för idrott och hälsa och huruvida de finner de uppsatta ramarna som tillräckliga vid betygssättning i ämnet. Det decentraliserade betygssystemet i Sverige ger lärarna stor frihet och självständighet i arbetet, något som värderas högt av lärarnaE. LÄS MER