Sökning: "subjektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet subjektivitet.

 1. 1. DANCEHALL FROM ABROAD; En studie om agens, subjektivitet, sexualitet och förkroppsligad upplevelse.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Dali Bojovic; [2023-06-28]
  Nyckelord :Dancehall; subjektivitet; agens; sexualitet; förkroppsligad upplevelse;

  Sammanfattning : Dancehallens uppkomst började i så kallade ghetton i Kingston på Jamaica. Det var ett sätt för unga människor i dessa områden att få höras och synas och en möjlighet till ett bättre liv. Dancehall är en del av den Jamaicanska kulturen och den genomsyrar mycket av det jamaicanska samhället. LÄS MER

 2. 2. Prehospital smärtbedömning från sjuksköterskors perspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adina Johansson; Ann Åman Thiel; [2023]
  Nyckelord :Pain assessment; pain management; pain measurement; nurse; pre-hospital; ambulance; Prehospital smärtbedömning; sjuksköterska; ambulanssjuksköterska; smärtskattning; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospitala smärtbedömningar är en utmaning för ambulanssjuksköterskan. Korrekt smärtbedömning är viktig då akut smärta som inte lindras kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. LÄS MER

 3. 3. "But they do not suffer less because they have no words" : En analys av djurrätt i Black Beauty och Charlotte's Web

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Amanda Sörbom; [2023]
  Nyckelord :Djurrätt; Black Beauty; Charlotte s Web; Critical Animal Studies; Ekokritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur djurrättstankar skildras i de två välkända barnböckerna Black Beauty och Charlotte’s Web. Uppsatsen utgår ifrån frågeställningar som fokuserar på hur relationen mellan djur och människa ser ut,hur djurrättstankar kommuniceras i böckerna och vilka likheter/skillnader det finns i behandlingen av djuren i de båda böckerna. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill : Med perspektiv på tidigare kriser och earnings management

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :David Ericson; Thi Hue Tran Bui; [2023]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment of goodwill; The financial crisis; Covid-19 pandemic; Earnings management; Positive accounting theory; IFRS 3; IAS 36.; Goodwill; Nedskrivning av goodwill; Finanskrisen; Covid-19-Pandemin; Earnings managment; Positiv redovisningsteori; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : År 2005 infördes ett nytt regelverk inom redovisning för hantering av den immateriella tillgången goodwill vid namn IAS 36, som innebär att goodwill ska prövas för nedskrivning varje år. En nedskrivningsprövning ska upptäcka om en tillgångs redovisade värde inte längre överensstämmer med verkligt värde. LÄS MER

 5. 5. Monument för skiften

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Daniel Olsson; [2023]
  Nyckelord :Estetik; tektonik; cirkulär ekonomi; monument; sekulär tro.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker estetiska värden i arkitektur inom ramarna för cirkulär ekonomi och design. Vad som blir värdefullt när ett samhälle skiftar från vår tids globala kapitalism till ett system där evig tillväxt ersätts av ett resilient system som arbetar inom gränserna för planetens resurser. LÄS MER