Sökning: "submaximala tester"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden submaximala tester.

 1. 1. Validering av en handledsburen aktivitetsmätare och en självskattningskala för beräkning av VO2max

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Axel Bramell; Joakim Johansson; Johan Fredrik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :VO2max; handledsburen aktivitetsmätare; submaximal arbetsprov; kardiorespiratorisk funktion; Rating of Perceived Capacity; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Validering av en handledsburen aktivitetsmätare och en självskattningskala för beräkning av VO2max. Bakgrund: Fysisk aktivitet och god aerob kapacitet är kopplat till god hälsa och lägre risk för livsstilsrelaterade sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av tillförlitligheten i Ekbom- Baks test vid uppskattning av brandmäns VO2max

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Henrik Fagerberg; Carl-Olof Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Ekblom-Baks cykeltest. Åstrands submaximala konditionstest; VO2max; syreupptagningsförmåga; kondition.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hälsa är starkt sammankopplad med nivå av kondition. Ett sätt att mäta konditionsnivå är att mäta en individs maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Att genomföra ett VO2max-test är både omständligt och dyrt. Inom vården är det istället vanligt att submaximala tester används för att uppskatta VO2max. LÄS MER

 3. 3. Maximalt och submaximalt cykelergometertest för bestämning av VO2max på äldre

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linnéa Eriksson; Johan Petersson; [2014]
  Nyckelord :Submaximalt cykelergometertest; Maximalt cykelergometertest; äldre; VO2max;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att via ett maximalt och ett submaximalt cykelergometertest (Ekblom-Bak test) ta reda på maximal syreupptagningsförmåga hos relativt friska kvinnor och män i åldern 65 – 78 år, samt att se hur väl det submaximala mätvärdet korrelerade med det direkt uppmätta maximala värdet. LÄS MER

 4. 4. Ergometercykeltest visavi Steptest : Fysiologisk jämförelse mellan två skilda arbeten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marcus Andersson; Tobias Johansson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   Syfte och frågeställning Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan hjärtfrekvens (HF), skattad ansträngning samt syreupptag i jämförandet av två arbetsformer; ergometercykel och steplåda. Frågeställning var: hur ser sambandet ut mellan arbetseffekt och HF samt skattad ansträngning för de två arbetena på de givna submaximala effektnivåerna 75 Watt, 125 W samt 175 W. LÄS MER

 5. 5. Ergometri - konditionstest på cykel : En undersökning av hur Åstrandstestet utvecklades och används idag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Eriksson; Björn Larsson; [2001]
  Nyckelord :cycle ergometry; fitness; estimation of maximal oxygen uptake; submaximal test; test conditions; the Åstrand test; Per-Olof Åstrand; Irma Ryhming; interview;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka Per-Olof och Irma Åstrands tillvägagångssätt vid skapandet av det submaxirnala cykelergometertest som kallas "Åstrandstestet" samt att reflektera övertestets validitet och reliabilitet. Metod Studien är baserad på litteraturstudier samt en djupintervju med Per-Olof Åstrand. LÄS MER