Sökning: "submikroskopiska nivån"

Hittade 1 uppsats innehållade orden submikroskopiska nivån.

  1. 1. Gymnasieelevers förståelse av begreppet kemiska reaktioner : En kvalitativ undersökning på Naturprogrammet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Laszlo Rakos; [2017]
    Nyckelord :Gymnasieelever; begreppsförståelse; kemisk reaktion; representationsnivåer; makroskopiska nivån; submikroskopiska nivån;

    Sammanfattning : En kvalitativ undersökning har genomförts med syftet att studera svenska gymnasieelevers förståelse av begreppet kemisk reaktion. 21 elever deltog i undersökningen och fick svara på ett antal skriftliga frågor varefter sex elever genomgick en uppföljande intervju som skulle ge ytterligare djup i studien. LÄS MER