Sökning: "suboptimering i organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden suboptimering i organisationer.

 1. 1. UTVECKLING AV KOMMUNIKATION MELLAN KRAVSTÄLLARE OCH PROJEKTÖR INOM SMÅHUSINDUSTRIN

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Christo Monell; Christoffer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Communication; Planning process; Sales process; Suboptimisation; The building trade; Risk analysis; Byggbranschen; Kommunikation; Projekteringsprocessen; Säljprocessen; Suboptimering; Riskanalys;

  Sammanfattning : Purpose: It has been established that the lack of good communication in construction projects in Sweden makes the projects about 13% more expensive. The same year that the study was made the 13% equals about SEK 32 billion. The building process goes through several phases which involves actors from different organisations. LÄS MER

 2. 2. Löftet om Lean sjukvård : En litteraturstudie om resultat av Lean-implementering i svensk sjukhusvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Felix Dieckhoff; Robert Wahlström; [2018]
  Nyckelord :Lean; sjukhusvård; flödeseffektivitet; resurseffektivitet; väntetider; resursanvändning; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I svensk sjukhusvård har arbetet med att införa Lean eller Lean- inspirerade system pågått under de senaste årtiondena. Detta har inte varit helt problemfritt då Lean ursprungligen kommer från industrin och innehåller terminologi och tankesätt som speglar varuproduktion. LÄS MER

 3. 3. Hur ett tvärfunktionellt samarbete kan motverka stuprörsstrukturer : Kommunikationens roll i det organisatoriska gränssnittet mellan olika avdelningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Theresé Ahlqvist; [2016]
  Nyckelord :Stovepipes; silos; cross-functional teams; communication problems; suboptimization.; Stuprör; suboptimering; kommunikationsproblem; tvärfunktionellt samarbete.;

  Sammanfattning : Stovepipes, or also called silos, appear in many different organizations and sectors and contribute to problems when employees or managers tend to look more to their own, or the individual departments, objectives rather than to the organizations. The purpose of this study was to identify different communicative factors that promote stovepipes in order to further identify the most critical factor to disarm. LÄS MER

 4. 4. Ett verklighetsförankrat system för ledning av arbetet med militär sjösäkerhet? : En studie om avvikelsehanteringens utveckling inom den militära sjöfarten sett ur ett nautiskt-sjösäkerhetsmässigt evalueringsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Erik Sandberg; Anders Agar; Nils Barrefelt; [2011]
  Nyckelord :Safety systems; anomalies; risks; experiences; sub optimizing; education and learning; sjösäkerhetssystem; avvikelser; risker; erfarenheter; suboptimering; utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att, med utgångspunkt från marinens haveristatistik för grundstötningar, söka dominerande riskfaktorer för fartygens framförande, se i vilken omfattning uppföljning genomförs och hur dragna erfarenheten används och kan utvecklas inom militär sjöfart. Vi har även undersökt om det går att finna några gemensamma orsakssamband mellan olika attribut för fartyg som grundstöter. LÄS MER

 5. 5. Strategival och suboptimering - Kopplingen mellan lågkostnadsstrategi och suboptimeringsproblematik

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Kroon; Daniel Månsson; [2008-08-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag strävar efter att synkronisera organisationens mål, strategioch styrning. Utifrån målen utarbetas en långsiktig strategi vilken ska genomsyrautvecklingen inom företaget. Den utformade strategin bryts ner och återfinns på en mängdnivåer inom organisationen. LÄS MER